Traséen for Hordfast mellom Stord og Os nå er endelig vedtatt

24. september 2019

Regjeringen vedtok den 5. september 2019 den statlige kommunedelplanen for E39 mellom Stord og Os.
Ny E39 Stord – Os skal gå via den sørlige kryssingen av Langenuen mellom Jektevik i Stord kommune og Hodnanes i Tysnes kommune.

Kan ikke påklages

Vedtaket kan ikke påklages. Det medfører at traséen for Hordfast mellom Stord og Os nå er endelig vedtatt. Vi vil her forsøke å beskrive hvilken betydning det får for grunneiere og andre rettighetshavere i og utenfor planområdet.

Berørte eiendommer

Når en kommunedelplan er vedtatt, er den rettslig bindende for de berørte eiendommene. Det medfører at en ikke kan påregne å få disponere eiendommen i strid med det formålet som blir fastsatt i kommunedelplanen. Alle nye tiltak må normalt ha dispensasjon.

Reguleringsplan

Før utbygging kan skje, må det vedtas reguleringsplaner for traséen. Mens kommunedelplanen er styrende for selve veitraseen og de større problemstillingene, vil reguleringsplanen ta for seg detaljene, eksempelvis kryssløsninger, løsning for gang- og sykkelvei, tiltak mot støy og forurensing, rasteplasser, tilpasning til naturmangfold, med mer.

Engasjer deg i planarbeidet

Også under arbeidet med reguleringsplanen skal planforslag legges ut på offentlig høring, og grunneierne har anledning til å inngi innspill og merknader. Harris anbefaler at en er aktiv i forbindelse med planarbeidet. Særlig gjelder dette i forhold til plassering av tilkomstveier, hvilket reguleringsformål tilstøtende arealer skal ha, og hvilke løsninger som skal velges for å begrense ulemper fra veianlegget. Løsningene som velges her kan ha avgjørende betydning for muligheten til å benytte tilstøtende arealer når veianlegget kommer. Når reguleringsplanen er vedtatt er det mindre rom for tilpasninger.

 

Vedtak om godkjennelse av reguleringsplan kan påklages.

Hva hvis det skal gjøres inngrep på din eiendom?

Når reguleringsplanen er vedtatt, er den rettslig bindende for de berørte eiendommer. Planen vil også gi grunnlag for ekspropriasjon, dvs. tvangsavståelse av eiendom. Dersom reguleringsplanen legger opp til at det skal gjøres inngrep på eiendommen, vil inngrepet derfor enten skje i kraft av en fremforhandlet, frivillig avtale eller ved ekspropriasjon. Som grunneier vil en ha krav på å få dekket kostnader til juridisk bistand ved ekspropriasjon av arealer. Tilsvarende vil en normalt få dekket slike kostnader også i forbindelse med forhandlinger om en minnelig avtale.

Hvordan kan vi i Harris Advokatfirma bistå?

Harris har lang og omfattende erfaring med å bistå grunneiere i saker om eiendomserverv og ekspropriasjon, både når det gjelder forhandlinger om minnelige avtaler og i skjønnssaker for alle rettsinstanser. Vi kan blant annet tilby følgende bistand:

  • Merknader/høringsuttalelser for grunneiere i forbindelse med reguleringsplan
  • Se på mulighetene for utnyttelse av tilstøtende arealer
  • Klager over reguleringsplan og vedtak om ekspropriasjonstillatelse
  • Bistand i forhandlinger med tiltakshaver om erstatning og eventuelle tiltak på eiendommen
  • Bistand som prosessfullmektig i skjønnssaker for alle rettsinstanser.

Har du spørsmål om hvordan du som grunneier bør forholde deg til den vedtatte kommunedelplanen kan du ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale: