Utsettelse av frister for skattemelding, årsregnskap, årsberetning og generalforsamling – covid19

7. april 2021

Saken er oppdatert 16. april.2021.

Koronapandemien gir fortsatt store utfordringer for mange bedrifter og næringsdrivende. For å gjøre årsoppgjøret enklere for næringsdrivende, bedrifter, regnskapsførere og revisorer er det også i år muligheter for å søke om utsettelse av skattemeldingen. Forslag om regler om utsettelse av fristen for å avlegge årsregnskap, årsberetning mm er til behandling og det forventes dermed at også disse fristene vil bli utsatt.

Utsettelse av Skattemelding næringsdrivende

Den 6. april 2021 fastsatte Finansdepartementet en forskrift om utsettelse av skattemeldingen for 2020.

Fristen kan utsettes til 20. august 2021 etter søknad til Skattekontoret. Søknadsprosessen skal være enkelt og automatisert. Det er nå åpnet for søknad via Altinn.

Søke selv: Søk om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende – Skatteetaten

Søknadsskjema for regnskapsfører og revisorer på vegne av klienter: Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter – Skatteetaten

Søknadsfristen er 31. mai. Dersom man ikke søker utsettelse vil fristen være 31. mai som vanlig.

Eventuell utsettelse vil også gjelde for ektefellen og for deltaker i selskap som skal levere selskapsmelding (ANS, DA og KS mv.).

Forskriften fritar ikke for tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen.

Lønnsmottakere og pensjonister

Lønnstakere og pensjonister kan innen 30. april søke om én måneds utsettelse via skatteetaten.no/minskatt.

Årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og generalforsamling

Det er per dato ikke vedtatt regler som utsetter frister for årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og generalforsamling.

Finansdepartementet har sendt forslag til nye regler på høring.

I høringsnotatet foreslås det at fristene i regnskapsloven § 3-1 tredje ledd for å fastsette årsregnskap og årsberetning, utsettes med to måneder i 2021. Det samme gjelder fristen for å ilegge forsinkelsesgebyr etter regnskapsloven § 8-3.  

Det foreslås videre å utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, samt ordinært årsmøte for samvirkeforetak med regnskapsplikt, med to måneder i 2021. Det foreslås også å utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling for boligbyggelag og borettslag, samt ordinært årsmøte for eierseksjonssameier med to måneder i 2021.

Høringsfristen gikk ut 15. april 2021 og forslaget er fortsatt til behandling. Les mer her.

Skattemelding for merverdiavgift

Det er ikke gitt utsettelse for levering av skattemelding eller for betaling av merverdiavgift for 1. og 2. termin for 2021. Fristene er hhv. 10. april og 10. juni.

Skatteetaten vil imidlertid ikke ilegge tvangsmulkt dersom meldingen leveres etter fristen, men det vil påløpe forsinkelsesrente som normalt ved for sen betaling.

Har du spørsmål om utsettelse av frister ved årsoppgjøret eller andre selskaps-, regnskaps- eller skatterelaterte spørsmål står vi klare til å bistå deg.

Harris har lansert en egen tjeneste for små og mellomstore bedrifter.
Har får du kostnadsfri tilgang til nyttige verktøy for bedriften.
Les mer her.