Uværet herjer, men vilkårene rikker seg ikke!

17. november 2017

Ved skade på molo og kai under ekstremvær– har du krav på naturskadeerstatning?

Ekstremværet «Tor» feide over Vestlandet i slutten av januar 2016, enkelte steder med orkan styrke. Uværet skapte bølger som rev i stykker moloer og kaier langs kysten, noe som påfører eierne store økonomiske utlegg.

Ved naturulykker som skader fast eiendom og løsøre, kan privatpersoner søke erstatning fra statens naturskadeordning med mindre andre forsikringsordninger dekker tapet. Likevel fikk mange av søkerne som fikk ødelagt kaier og moloer bygget av stein/betong ikke erstatning gjennom naturskadeordningen. Hvorfor?

Vilkårene for erstatning følger av naturskadelova som krever at skadene må være en direkte følge av eksempelvis storm eller stormflo. Når bølgene kommer som biprodukt av vinden, anser ikke naturskadelova bølgeskadene som en direkte følge av vinden. Dette til tross for at Landbruksdirektoratet, som forvalter erstatningsordningen, er innforstått med at det nettopp er vinden som er årsak til den kraftige sjøen. Etter loven må skadene være en enda mer direkte følge av naturulykken, herunder selve stormen, eller en stormflo, for at man skal tilkjennes erstatning.

Vi forstår at det må  gjøres en viss avgrensning i hvor avledet skadene kan være for å tilkjennes erstatning. Samtidig mener vi at reglene for naturskadeerstatning ikke er tilpasset de utfordringer som folk langs kysten og i fjordarmer står overfor. Det fremstår som urimelig at skader som er forårsaket av for eksempel orkan ikke anses som naturskade, bare fordi det er bølgene og ikke vinden som «treffer» kaier og moloer som totalskades.

Slik reglene er i dag er det derfor svært viktig at den som får sin molo eller kai totalskadet som følge av ekstremvær, gjør en grundig jobb for å finne ut hva som var skadeårsaken i lovens forstand. Var skadeårsaken stormflo har vedkommende nemlig krav på naturskadeerstatning. Det samme om det var stormen som direkte skadet moloen/kaien. Om man faller innenfor eller utenfor naturskadeordningen vil kunne få store økonomiske konsekvenser.

Advokatfirmaet Harris har bistått i flere naturskadesaker med gode resultater og har svært god kompetanse på området. Ta kontakt med oss om du ønsker bistand.