Arv og skifte

Bedre ivaretakelse av stiftelsers arverett i ny arvelov

Arvelater kan i sitt testament bestemme at det skal opprettes en stiftelse og at hele eller deler av arven skal gå til stiftelsen som testamentsarving. For de andre arvingene kan det være fristende å overse arvelaters ønske om å bruke arvemidler til å opprette en stiftelse. I den nye arveloven har lovgiver gjort grep som samlet sett skal bidra til en bedre ivaretakelse av stiftelsens interesser under skiftebehandlingen. For deg som testator gir reglene bedre sikkerhet for at dine ønsker blir fulgt opp etter din død.

Harris Advokater - Testament

Stiftelse opprettet ved testament

En stiftelse er en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon blir stilt selvstendig til rådighet for et bestemt formål. Formålet kan være av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, eller økonomisk art.

Historisk sett har en vanlig måte å opprette stiftelser på vært gjennom testament.

Stiftelse som arving

En stiftelse som etter testament skal opprettes ved arvelaterens død, er en arving med de samme rettighetene som andre testamentsarvinger.

Før stiftelsen har fått på plass et organ som kan opptre på dens vegne, har den ingen evne til å ivareta sine interesser. De andre arvingene har ikke alltid noen motivasjon til å sørge for at stiftelsen ser dagens lys. Stiftelsen kan bare ivareta sine interesser i boet hvis den har et styre som kan representere den. Men for å få på plass et styre må de som er utpekt som styremedlemmer av arvelateren, eventuelt de som har fått i oppdrag å oppnevne styret, være gjort kjent med at de er tiltenkt et slikt verv eller en slik rolle.

Lovgiver styrker stiftelsens posisjon under skiftet

Et sentralt formål med de nye reglene er å legge til rette for at stiftelsen får på plass et styre som opptrer på dens vegne under skiftet. I den nye arveloven sies det uttrykkelig at retten i sin innledende behandling skal varsle dem som etter testamentet skal være stiftelsens styre, eventuelt dem som skal oppnevne styret, jf. § 90. I tillegg skal retten orientere Stiftelsestilsynet slik at de gis mulighet til å gripe inn for å ivareta stiftelsens interesser under skiftebehandlingen, f. eks. ved å oppnevne et styre eller ved å representere stiftelsen frem til styret er på plass.

Videre har lovgiver vurdert det som viktig å styrke stiftelsens interesser dersom stiftelsens arverett bestrides av de øvrige arvingene. Går et testament ut på at det skal opprettes en stiftelse, skal retten innkalle arvingene til et forberedende rettsmøte for å få avklart om testamentet eller stiftelsens arverett bestrides, jf. § 94. Er det tilfellet, skal tingretten åpne offentlig skifte av eget tiltak.

Dersom rettsmøtet ikke avdekker noen mulig tvist om stiftelsens arverett, gjelder lovens regler om valg mellom privat og offentlig skifte på vanlig måte.

Stiftelsestilsynet kan kreve å holdes orientert om avgjørelser som tas under skiftet. De nye reglene innebærer at Stiftelsestilsynet i større grad kan følge med på arvingens disposisjoner, og eventuelt gripe inn hvis det er behov for det.

Alternativ – opprette stiftelse i levende live

En stiftelse etablert ved testament, er å anse som opprettet på dødsfallstidspunktet. Et alternativ er å opprette stiftelsen mens du er i live, og å innsette stiftelsen som testamentsarving i ditt testament. På denne måten vil du kunne sikre at stiftelsen opprettes på formelt riktig måte og med det formål du ønsker, samtidig som stiftelsen vil kunne tilgodesees med arv i testamentet.

Kontakt oss

Ønsker du rådgivning rundt hvordan du kan disponere over dine midler til fordel for et formål som er viktig for deg? Vurderer du å opprette en stiftelse, enten i testament eller i levende live? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.