Personskade

Forsørgertap

Tap av ektefelle, samboer eller foreldre etter en trafikkulykke, pasientskade eller yrkesskade vil alltid oppleves tungt følelsesmessig og økonomisk.
Erstatning for tap av forsørger vil kunne redusere de økonomiske konsekvensene dødsfallet medfører.

Vilkår for å kreve erstatning

Hovedvilkårene for å kreve forsørgertapserstatning er at det for avdødes ulykke foreligger et ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng, se informasjon under «Trafikkulykke», «Yrkesskade/yrkessykdom», «Pasientskade», m.m.

Hvilke erstatningsposter kan man kreve dekket?

Dersom erstatningen ikke er standardisert (eksempelvis ved yrkesskade) vil man sammenlikne familiens økonomiske situasjon før og etter dødsfallet og beregne erstatning på det grunnlaget.

Man kan kreve dekket utgifter til gravferd og andre utgifter som følge av dødsfallet.

Erstatning for tap av forsørger er ikke ment å kompensere for det følelsesmessige tap av et familiemedlem. Erstatning for tap av forsørger skal redusere konsekvensene av en eventuell endret økonomisk situasjon etter dødsfallet.

Forsørgertapet består i hovedsak av tre deler:

Forsørgelse gjennom inntekt fra arbeid utenfor hjemmet

Erstatningen beregnes etter en kartlegging av den økonomiske situasjonen før og etter tap av forsørger. Man vil da komme fram til et årlig erstatningsmessig beløpet.

Ved utmålingen blir det også hensyntatt at de etterlatte har en tapsbegrensningsplikt/omstillingsplikt. Det vil si at det skal legges vekt på den etterlattes mulighet til å forsørge seg selv.

Forsørgelse ved arbeid i hjemmet

Avdødes hjemmearbeid har erstatningsrettslig vern når forsørgeren dør. Det betyr at man som hovedregel kan kreve erstatning for tap av arbeid i hjemmet som forsørger kunne ha utført.  Med hjemmearbeid menes tradisjonelt husarbeid som rengjøring, matlaging, organiseringen av hjemmet og kjøring av barn til fritidsaktiviteter, også utvending arbeid på hus som maling, snømåking og annet forefallende arbeid.

Forsørgelse i form av omsorg

Forsørgelse i form av omsorg skiller seg fra tradisjonelt hjemmearbeid ved at det er vanskelig å fastsette en erstatningssum på avdødes rolle i omsorgsarbeidet, da denne ikke har noen klar økonomisk verdi.

Med omsorg menes medmenneskelige forhold som rådgivning, leksehjelp, vise nærhet, utvise kjærlighet og daglig trygg tilstedeværelse for barn.

Hvem har rett på forsørgertapserstatning

For å kunne kreve forsørgertapserstatning, må de etterlatte være helt eller delvis forsørget av avdøde.

Det kan være andre enn avdødes ektefelle og barn som har rett til forsørgertapserstatning. Foreldre, samboer, søsken og andre kan også ha krav på erstatning forutsatt at vedkommende ble forsørget av avdøde. 

Advokathjelp

Nødvendige utgifter til bruk av advokat for å beregne erstatning for tap av forsørger kan kreves dekket av skadevolderen, eller f.eks. ansvarlig forsikringsselskap ved trafikkulykker og yrkesskader eller Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) ved pasientskader .

Erstatningsutmålingen i forsørgertapserstatning er skjønnsmessig.

Det anbefales å få bistand fra advokat ved erstatningsutmålingen for tap av forsørger.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.