Personskade

Voldsoffererstatning

Den som er påført en personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten har i utgangspunktet krav på erstatning fra gjerningspersonen.

Dette kan i en rekke tilfeller by på praktiske problemer som følge av manglende dekningsmuligheter hos vedkommende. Voldsoffererstatningsloven sikrer erstatning for de som i slike tilfeller er påført en personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, uavhengig av den økonomiske situasjonen til gjerningsmannen. Etter reglene i voldsoffererstatningsloven kan erstatning i slike tilfeller kreves fra staten ved Kontoret for voldsoffererstatning.

I visse tilfeller kan også tredjepersoner kreve erstatning etter loven. Dette gjelder bl.a. etterlatte etter den som er utsatt for den straffbare handlingen, eller barn som har opplevd vold mot en nærstående person, som er egnet til å skade barnets trygghet og tillit.

Voldsoffererstatningen kan dekke erstatning for det økonomiske tapet skaden har påført deg, tap av livsutfoldelse (ménerstatning) samt gi rett til oppreisningerstatning (erstatning for «tort og svie»).

Kontoret for voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning (heretter kalt KFV) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Kontoret for voldsoffererstatning behandler søknader om voldsoffererstatning. Erstatningsnemnda for voldsofre er deres klageorgan. Kontoret for voldsoffererstatning behandler også saker om regress mot skadevolder.

Vilkår for voldsoffererstatning

De rettslige vilkårene for å kreve voldsoffererstatning er følgende:

  1. Anmeldelse
  2. Krevd erstatningskravet tatt med i straffesaken
  3. Forholdet må være klart sannsynliggjort
  4. Det må være påført en personskade som følge av den straffbare handlingen.

Hva ligger i disse vilkårene (informasjon fra KFV)

  • Anmeldelse

Det følger av voldsoffererstatningsloven § 3 at den straffbare handlingen må være anmeldt til politiet.

I særlige tilfeller kan det ytes erstatning selv om forholdet ikke anmeldt. Etter praksis fra Erstatningsnemnda for voldsofre gjøres det svært sjeldent unntak i tilfeller hvor forholdet ikke har vært anmeldt. Det gjøres for eksempel ikke unntak fra anmeldelsesvilkåret av helsemessige årsaker eller av frykt for represalier. KFV oppfordrer sterkt til at du anmelder det straffbare forholdet til politiet.

  • Erstatningsvilkåret

Det neste vilkåret er at du krever erstatningskravet tatt med i straffesaken. Normalt vil politiet spørre deg i forbindelse med avhør om du ønsker å ta med erstatningskravet i forbindelse med straffesaken. Du må da svare ja på dette. Det vil normalt ikke være tilstrekkelig for å oppfylle vilkåret å si at du vil komme tilbake til dette eller at du vil tenke på om du ønsker å ta med slikt krav i straffesaken.

  • Beviskravet

Det følger av voldsoffererstatningsloven § 1 at det bare tilkjennes erstatning hvor den straffbare handlingen er klart sannsynliggjort. Dette er det KFV omtaler som beviskravet i voldsoffererstatningsloven. Lovens beviskrav er strengere enn etter alminnelig erstatningsrett, men ikke like strengt som for en strafferettslig domfellelse.

Selv om beviskravet ikke er like strengt som for domfellelse i en straffesak, må det likevel foreligge en kvalifisert grad av sannsynlighetsovervekt. Etter fast praksis kreves det som regel bevismomenter utover en troverdig forklaring fra den skadelidte.

  • Personskade

Videre er det vilkår at du er påført en personskade som følge av den straffbare handlingen. Denne skaden kan være fysisk og/eller psykisk. Det følger av forarbeidene til loven, og fast praksis, at skaden må “være av et visst omfang og ha en viss varighet”, og at voldsoffererstatningsordningen er ment å avgrenses mot mindre alvorlige voldshendelser.

Dette kan best sannsynliggjøres med erklæring fra lege eller psykolog som beskriver dine skader/plager. Din egen forklaring er ikke tilstrekkelig for å oppfylle vilkåret. I noen alvorlige saker legger KFV til grunn at du er påført en skade, for eksempel ved voldtekt eller ved seksuell omgang med barn.

Konkrete vilkår for de ulike erstatningskravene

For de ulike erstatningskravene er det videre konkrete vilkår for at disse skal kunne tilkjennes. Felles for disse er at erstatningskravet ikke må være foreldet, samt at det må foreligge årsakssammenheng mellom den straffbare handlingen og det økonomiske tapet.

Foreldelse

Erstatningskrav må sendes inn før disse er foreldet. Etter voldsoffererstatningsloven må kravet være fremmet før det er både strafferettslig og sivilrettslig foreldet.

Sivilrettslig foreldelse følger av foreldelsesloven. I utgangspunktet er det en frist på tre år å fremme erstatningskravet etter at du var eller burde blitt klar over kravet.

Strafferettslig foreldelse vurderes konkret ut fra hvilket straffebud som er overtrådt. KFV legger til grunn foreldelsesreglene som gjaldt på skadetidspunktet.

Det følger av voldsoffererstatningsloven at det uansett er tilstrekkelig at søknaden fremsettes før skadelidte er 21 år.

Årsakssammenheng

Det må foreligge årsakssammenheng mellom den straffbare handlingen og den personskaden du ble påført, og årsakssammenheng mellom skaden og det anførte tapet. Årsakssammenheng er oppdelt i faktisk og rettslig årsakssammenheng.

Faktisk årsakssammenheng

Det må foreligge en faktisk årsakssammenheng. Faktisk årsakssammenheng innebærer at hendelsen er en nødvendig betingelse for at skaden oppstod.

Rettslig årsakssammenheng

Rettslig årsakssammenheng innebærer at hendelsen har tilstrekkelig årsaksevne til å forårsake skaden, enten alene eller i samvirke med andre årsaker. I tillegg krever den rettslig årsakssammenheng også at skaden ikke kan være en for avledet eller uvanlig følge av den skadevirkende handlingen.

Dokumentasjon

Kravet til årsakssammenheng kan best dokumenteres gjennom medisinsk dokumentasjon som vurderer om skaden har oppstått som følge av den straffbare handlingen, og at skaden er en nødvendig årsak for det aktuelle tapet.

Hvilke straffbare handlinger omfattes av ordningen?

Av voldsoffererstatningsloven § 1 fremgår det at det tilkjennes erstatning for straffbare handlinger som krenker livet, helsen eller friheten. Dette vil for eksempel være der du har blitt utsatt for vold, overgrep eller trusler. Hvis noen har dødd som følge av en slik hendelse kan de etterlatte få erstatning. Videre kan barn som har vært vitne til eller opplevd vold mot nærstående ha krav på erstatning. Det er en del forhold som ikke omfattes av voldsoffererstatningsloven.

Hvilke erstatninger kan man kreve

Man kan ha rett på erstatning for både fysisk og psykisk skade etter straffbar(e) handling(er) etter reglene i loven.

Inntektstap

Dersom den straffbare handlingen har ført til reduksjon i inntekt kan du ha krav på erstatning for inntektstapet. Det kan være snakk om både inntektstap frem til vedtaksdato og et fremtidig inntektstap. 

Her vil advokaten hjelpe til med å identifisere tap og skaffe dokumentasjon for redusert inntekt. 

Merutgifter

Skadelidte har krav på å få dekket ekstra utgifter som han/hun er påført som følge av den straffbare handlingen.

Typiske eksempler på utgifter kan være utgifter til medisinsk behandling, tannbehandling, reiseutgifter i forbindelse med behandling, tingskade, utstyr og medisiner. Også utgifter til advokat skal erstattes i rimelig og nødvendig omfang. 

Utgifter skadelidte påføres i fremtiden skal også erstattes i “rimelig og nødvendig omfang”.

Voldsoffererstatningen erstatter kun utgifter som ikke dekkes av det offentlige. Derfor må skadelidte først søke kommunen eller NAV om dekning av slike utgifter. Utgifter som ikke dekkes av det offentlige, og som fremstår som “rimelige og nødvendige”, skal erstattes av voldsoffererstatningen.

Utgiftene må dokumenteres. Det er derfor viktig at skadelidte tar vare på kvitteringer for alle utlegg som han/hun er påført som følge av den straffbare handlingen.

Menerstatning

Menerstatning er erstatning som skal kompensere for den reduserte livsutfoldelse offer etter vold kan ha. Vilkår for å ha rett på denne erstatningsposten er at det er snakk om en “varig og betydelig” skade. Menerstatningen skal gi en kompensasjon for ikke-økonomisk tap.

“Varig” betyr ikke livsvarig, men etter rettspraksis minst 10 år.

“Betydelig” innebærer at skaden må gi mye besvær i det daglige.

Vilkåret for menerstatning er at skaden har medført varig og betydelig skade av medisinsk art. Normalt kreves minimum 15 % varig medisinsk invaliditet. Advokatene er kjent med hvordan dette stadfestes.

Menerstatning beregnes ut fra størrelsen på den medisinske invaliditeten, og foretas uavhengig av yrke eller inntekt før skaden.

Hjemmearbeidstap

Etter å ha blitt utsatt for vold kan skadelidte ha redusert evne til å utføre hjemmearbeid. Skadelidte kan derfor også ha krav på erstatning for hjemmearbeidstap. Det kan for eksempel være rengjøring i hjemmet, vedlikehold av bolig, matinnkjøp, hagearbeid mm.

Skatteulempe

For erstatningsposter som gjelder fremtidig tap, får man utbetalt erstatningen som et engangsbeløp. Erstatning for skatteulempe skal kompensere den skatten som påløper i fremtiden, bl.a. ved formuesskatt på erstatningsbeløpet og inntektsskatt på avkastningen.

Oppreisning

Oppreisning er erstatning for den tort og svie du har opplevd som følge av den straffbare handlingen, og er en skjønnsmessig erstatning for den fysiske eller psykiske krenkelsen du har opplevd.

Andre forsikringsdekninger

Skadelidte kan også ha krav på uføreforsikringer og pensjonsforsikringer. Disse kan være tegnet privat, eller det kan være kollektive ulykkesforsikringer gjennom medlemskap eller ansettelsesforhold. Også skadelidtes familie kan ha forsikringer som gir utbetaling.

Advokatbistand etter voldshendelse(r)

Hvis du er blitt påført en personskade som følge av vold, vil du normalt ha krav på å få dekket dine advokatutgifter knyttet til utmålingen av erstatningen. Ta kontakt med oss for råd og veiledning i erstatningsoppgjøret. Vi har kompetanse på å vurdere hvorvidt vilkårene for erstatning er innfridd, samt hvilke erstatningsposter som er aktuelle i ditt tilfelle.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.