Endringer i terskelverdiene for revisjonsplikt fra 1. mai 2023

20. februar 2023

Må selskapet ha revisor? Bør selskapet ha revisor?
Aksjeloven gir adgang til å unnlate revisjon dersom gitte vilkår er oppfylt, blant annet dersom selskapets driftsinntekter og balansesum er mindre enn terskelverdier fastsatt av departementet i forskrift. Disse terskelverdiene er vedtatt økt ved forskrift som trer i kraft 1. mai 2023. Dette kan føre til at flere selskaper har muligheten til å unnlate revisjon. Men selv om det er lov, er det ikke sikkert det er lurt.

Er det lov?

Vilkårene for å unnlate revisjon

Etter aksjeloven § 7-6 og forskrift av 13. februar 2023, kan revisjon unnlates dersom følgende tre vilkår er oppfylt:
1) Driftsinntektene er mindre enn NOK 7 000 000,
2) Selskapets balansesum er mindre enn NOK 27 000 000, og
3) Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk.

Terskelverdiene som gjelder frem til den nye forskriften trer i kraft 1. mai 2023 er NOK 6 000 000 (driftsinntekter) og NOK 23 000 000 (balansesum).

Terskelverdiene skal baseres på årsregnskapet for siste regnskapsår. Det vil si at det blir et års forsinkelse ved vurderingen om terskelverdiene er oversteget. Dette kan best illustreres med eksempler. Dersom f.eks. et selskap har NOK 7 000 000 eller mer i driftsinntekter i regnskapet for 2021, må regnskapet for 2022 revideres, selv om 2022-regnskapet ender med beløp som ligger under terskelverdiene. I dette eksempelet kan revisjon først unnlates fra regnskapsåret 2023. Dette går også andre veien. Dersom f.eks. regnskapet for 2021 ligger under alle terskelverdiene, trenger man ikke revidere 2022-regnskapet, selv om 2022-regnskapet ender med beløp over en av terskelverdiene.

Kravet om at antallet ansatte skal være ti eller lavere, gjelder ifølge forarbeidene heltidsansatte eller et forholdsmessig antall deltidsansatte.

Når det gjelder tidspunkt for beregning av antall ansatte oppfatter vi at vilkåret knytter seg til det regnskapsåret revisjon skal unnlates for. Hvis f.eks. beslutning om unnlatt revisjon fattes på generalforsamlingen i juni 2022, og selskapet vokser i antall ansatte i løpet av året slik at man året sett under ett har flere ti årsverk i gjennomsnitt, vil årsregnskapet for 2022 likevel måtte revideres.

For nystiftede selskap som ikke har avlagt årsregnskap skal verdien beregnes ut fra aksjeinnskuddene i forbindelse med stiftelsen. Antall årsverk beregnes på tidspunktet for generalforsamlingens beslutning, men må som nevnt over vurderes på nytt hvis gjennomsnittlig antall årsverk for regnskapsåret overstiger ti.

Enkelte selskap eller virksomheter er revisjonspliktig etter annen lov eller forskrift, og disse selskapene kan ikke unnlate revisjon. For eksempel har alle foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet underlagt revisjonsplikt.

For morselskap må konsernet vurderes under etter for å avgjøre om morselskapet er revisjonspliktig

Et morselskap i konsern kan bare beslutte å unnlate revisjon dersom disse vilkårene er oppfylt for konsernet sett under ett. Det vil si av konsernets samlende driftsinntekter, samlede balansesum og samlede årsverk avgjør om morselskapet kan unnlate revisjon. Dersom konsernet ikke har konsernregnskap, må dette i praksis avklares ved å summere gjennomsnittlige årsverk samt driftsinntekter og balansesum i årsregnskapene til samtlige selskap i konsernet.

Et selskap er et morselskap dersom det har bestemmende innflytelse over et annet selskap, jf. aksjeloven § 1-3. Bestemmende innflytelse foreligger alltid dersom aksjeselskapet på grunn av avtale eller eierskap til aksjer representerer flertallet av stemmene i det andre selskapet, eller har rett til å velge eller avsette et flertall av medlemmene i det andre selskapets styre.

Prosedyre for beslutning om å unnlate revisjon – toget er gått for 2022-regnskapet

Beslutning om unnlatt revisjon kan for det første besluttes i stiftelsesdokumentet når selskapet stiftes. Slik beslutning forutsetter at vilkårene nevnt over er oppfylt.

Videre kan unnlatt revisjon senere besluttes av generalforsamlingen. Beslutningen krever 2/3 av flertall både av stemmene og aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.

Beslutningen må også meldes til Foretaksregisteret.

Dersom man ønsker å unnlate revisjon for et regnskapsår, må beslutning fattes innenfor dette regnskapsåret. Beslutningen får imidlertid ikke virkning før den er registrert i Foretaksregisteret. På grunn av stor pågang og lang saksbehandlingstid i Foretaksregisteret i desember må melding om unnlatt revisjon i praksis være mottatt av Foretaksregisteret ca 10. desember i det aktuelle regnskapsåret for å sikre registrering før nyttår.

Ikke glem å gjenoppta revisjon hvis vilkårene ikke lenger er oppfylt

Dersom vilkårene for fritak fra revisjon ikke lenger er til stede, skal selskapet straks gi melding til Foretaksregisteret. Styret skal straks sørge for å innkalle generalforsamlingen og foreslå valg av revisor.

Er det lurt?

Formålet med å unnlate revisjon er forenkling og eliminering av en kostnad for selskapet. Mange ser på kostnaden til revisor som en unødvendig kostnad som er fornuftig å kutte. Penger spart er penger tjent.

Vi ser imidlertid ofte eksempler på at det ikke alltid er kostnadseffektivt og/eller driftseffektivt å unnlate revisjon. Mange overlater til regnskapsfører å utføre de oppgavene som revisor tidligere tok seg av, med påfølgende betydelig økning i kostnaden til regnskapsfører. Vi ser også oftere feil i f.eks. mvarapportering, skattemeldinger og regnskapsførsel (bokføring) i selskaper som ikke har revisjon. I selskap hvor en eller flere aksjonærer ikke er aktivt deltagende i driften eller styrearbeidet, vil det også være en ekstra trygghet at selskapets årsregnskap revideres, og dette kan føre til mindre mistenksomhet og konflikter. Videre gir revisjon en ekstra trygghet til selskapet kunder, leverandører, bank osv, Reviderte regnskap gir økt troverdighet. Det er derfor ikke sikkert at det er lurt å unnlate revisjon.

Før revisjon unnlates må selskapet derfor gjøre en konkret vurdering av om dette er lurt.

Vi mener at det normalt er fornuftig i å unnlate revisjon i selskaper som har liten eller ingen aktivitet.
Hvis aktiviteten er mer omfattende, blir vurderingen mer nyansert.
Selskapet må vurdere den reelle kostnadsbesparelsen – bortfallet av kostnaden til revisor opp mot andre økte kostnader dette medfører. Dette kan være f.eks. økte kostnader til regnskapsfører og økte byrder på egne ansatte. Dersom morselskapets regnskap uansett må revideres vil besparelsen ofte bli mindre ved å unnlate revisjon i et datterselskap, da revisor uansett må ta stilling til forhold som vedrører datterselskapet i revisjonen av morselskapet. Hvis selskapet ligger og vaker rundt terskelverdiene og antall ansatte fra år til år, vil det kunne medføre ekstra kostnader å veksle mellom å ha revisor og ikke. Skal selskapet gjennomføre interntransaksjoner som må bekreftes av revisor er det en fordel og kostnadsbesparende å ha en revisor for hånden.

Videre må selskapet vurdere om revisjon er hensiktsmessig av hensyn til behovet for høyere kvalitet i skattemeldinger og regnskap. Har selskapet behov for høy troverdighet i relasjon til myndigheter, banker, leverandører, ved anbud e.l. kan dette tale for å revidere regnskapet.

Kontakt

Vi kan bistå deg og ditt selskap med vurdering av om revisjon kan unnlates og om dette er lurt å gjøre.

Harris har også lansert tjenesten Din Juridiske Avdeling – Harris, hvor vi blant annet tilbyr malpakker for avholdelse av styre- og generalforsamlinger og en kostnadsfri og uforpliktende samtale om valgfritt juridisk tema.