Grunneiernes krav om rettshjelp i forbindelse med kraftlinje.

21. september 2017

Har du krav på å få dekket kostnad til advokat når et kraftselskap søker om konsesjon eller ekspropriasjon over eiendommen din?

Advokatfirmaet Harris har hatt flere diskusjoner med ulike aktører vedrørende grunneiernes krav på å få dekket saksomkostninger når det søkes om konsesjon og ekspropriasjon for oppføring av ny kraftlinje.

Agder lagmannsrett har slått fast at grunneier ikke får dekket kostnadene i konsesjonssaken, kun i ekspropriasjonssaken. Spørsmålet har derfor vært hva som er å anse som ekspropriasjonssaken, og hva som er å anse som konsesjonssaken. Spørsmålet har særlig kommet opp i forbindelse med at grunneierne har inngitt merknader til søknaden, eller har påklaget en tillatelse, med bistand fra advokat.

Vi har to ganger hatt denne problemstillingen inne for vurdering av NVE. I den første saken måtte spørsmålet også bringes videre til olje- og energidepartementet med en klage herfra. Det siste vedtaket fra NVE fikk vi nå i sommer.

Konklusjonen er nå, for det første, at når det søkes om ekspropriasjonstillatelse samtidig som det søkes om konsesjon, er saken er ekspropriasjonssak. Ved en slik søknad er det en reell mulighet for at det blir ekspropriert rettigheter fra eiendommene, og grunneierne må ha mulighet for å engasjere advokat.

For det andre er konklusjonen at ved vurdering av hvilke kostnader som hører inn under ekspropriasjonssaken, må en ta utgangspunkt i den klare ekspropriasjonsrettslige hovedregelen om kostnadsdekning. Merknader som går på ulemper med å få en linje over ens egen eiendom, herunder merknader for å unngå at linjen kommer over eiendommen, samt merknader som går ut på å begrense skadevirkningene, eksempelvis med å anføre at linjen må gå i kabel og ikke i luftstrekk, er i utgangspunktet merknader som faller inn under ekspropriasjonssaken. For inngivelse av slike merknader, og ved klage på vedtak med denne begrunnelse, har grunneier således som hovedregel krav på å få dekket nødvendige kostnader til advokatbistand.

Harris bistår grunneiere i en rekke saker om kraftlinjer, særlig på Vestlandet. Som eksempler kan nevnes Sima-Samnanger og Ørskog-Fardal (Statnett), Modalen – Mongstad og Mongstad – Kollsnes (BKK), samt andre linjer.

Dersom du har spørsmål om dine rettigheter i forbindelse med en kraftlinje, er du velkommen til å ta kontakt med oss.