Aldersgrenser i privat sektor – hvor lenge kan ansatte kreve å stå i jobb?

27. oktober 2021

Den generelle aldersgrensen i Norge er 72 år, men dette betyr ikke at arbeidstaker må fratre. Levealderen øker, og flere ansatte har et ønske om å stå lenger i arbeid. Enkelte bedrifter ser derimot behovet for en lavere bedriftsintern aldersgrense. Hvilke regler gjelder, og hva må du huske på?

Alminnelige aldersgrense i arbeidsmiljøloven

Den alminnelige aldersgrensen i Norge er 72 år, jf. arbeidsmiljøloven § 15-13 a). Dette innebærer at arbeidsgiver kan avslutte arbeidsforholdet til en arbeidstaker ved fylte 72 år,

Arbeidsgiver har en ensidig rett til å avslutte arbeidsforholdet ved oppnådd aldersgrense, men ingen plikt. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker har et ønske om at arbeidsforholdet skal vedvare etter fylte 72 år er det selvsagt fullt mulig.

Fremgangsmåten ved avslutning av arbeidsforhold grunnet alder

Dersom arbeidsgiver ønsker at arbeidstaker skal fratre ved oppnådd aldersgrense, er det viktig å være oppmerksom på at det ikke er noen automatikk i at ansettelsesforholdet avsluttes ved fylte 72 år.

Arbeidsgiver behøver ikke gi en formell oppsigelse eller for øvrig følge arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse. Loven stiller derimot et krav om at arbeidsgiver skal sende et skriftlig varsel om tidspunktet for når arbeidstaker skal fratre stillingen.

Arbeidsgiver kan tidligst kreve fratreden 6 måneder etter den første dag i kalendermåneden etter at varselet kom frem til arbeidstaker.

Loven stiller videre krav om at arbeidstaker skal kalles inn til en samtale før skriftlig varsel om fratreden gis.

Lavere bedriftsintern aldersgrense – men ikke under 70 år

Private virksomheter kan fastsette en lavere bedriftsintern aldersgrense for ansatte i sin virksomhet. En slik aldersgrense kan imidlertid ikke settes lavere enn 70 år.

For at en bedriftsintern aldersgrense ned mot 70 år skal være lovlig, stiller loven krav om at

  • Aldersgrensen skal gjøres kjent for arbeidstakerne
  • Aldersgrensen skal praktiseres konsekvent av arbeidsgiver, og
  • Arbeidstaker har rett til tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

Loven fastsetter også at en lavere bedriftsintern aldersgrense skal drøftes med de tillitsvalgte.

I praksis ser vi at det ofte er vilkåret om at ordningen skal gjøres kjent for arbeidstakerne som skaper usikkerhet med hensyn til om en lovlig bedriftsintern aldersgrense er etablert.

Arbeidsgiver bør sikre dokumentasjon for at arbeidstakerne har mottatt informasjon om aldersgrensen som gjelder i virksomheten. Dette kan eksempelvis gjøres ved at aldersgrensen inntas i arbeidstakernes ansettelsesavtaler, personalhåndbok eller annet tilsvarende dokument som sikrer at informasjon om aldersgrensen når de ansatte. Kravet til konsekvent håndheving byr også flere arbeidsgivere på praktiske problemer.

Bistand fra Harris Advokatfirma

Ved avslutnings av arbeidsforhold som skyldes alder er det viktig å sikre en god og ryddig prosess som ivaretar den ansatte og er i tråd med lovens vilkår.

Ta gjerne kontakt med en av våre arbeidsrettsadvokater for en uforpliktende samtale.


Din Juridiske Avdeling

Vi vet at små og mellomstore bedrifter ofte har behov for juridisk bistand, i små og mellomstore saker. Harris tilbyr uforpliktende og kostnadsfri samtale, og en nyttig verktøykasse for bedrifter.