Åpenhets­loven er i kraft

1. juli 2022

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget, og den trer i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hva og hvordan?

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon. For å ivareta dette pålegges virksomheter av en viss størrelse å ha oversikt over disse forholdene i egen virksomhet.

I tillegg skal det utarbeides en risikoanalyse som det skal redegjøres for i en egen rapport (aktsomhetsvurderingen). Enhver kan også kreve å få informasjon fra virksomheten og hvordan selskapet håndterer negative konsekvenser i aktsomhetsvurderingen (informasjonsplikten).

Plikt og frister

Plikten til å legge frem aktsomhetsvurderingen er ikke før 30. juni 2023, men informasjonsplikten er gjeldende allerede, fra 1. juli 2022.

Har du ikke startet? Kom i gang!

Sørg for at styret i ditt selskap har besluttet at selskapet skal følge lovens regler. Kartlegg virksomheten og lag en plan for aktsomhetsvurderingene og en rutine for besvarelse av informasjonsforespørsler. Dere kan risikere å motta en forespørsel om informasjon midt i sommerferien. Vil dere da klare å besvare henvendelsen innen lovens frist på 3 uker?

Vår anbefaling er at selskapene får på plass en intern rutine for hvordan de skal løse dette på en hensiktsmessig måte. Opprett for eksempel en egen e-postadresse eller kontaktskjema for enklest mulig å kunne identifisere henvendelsene og overholde svarfristen.