Forslag til statsbudsjett 2021. Avgift på produksjon av fisk

9. oktober 2020

Med virkning fra 1. januar 2021 foreslår Regjeringen en avgift på produksjon av laks, ørret og regnbueørret på 40 øre per kilo sløyd fisk.

Produksjonsavgiften pålegges innehavere av tillatelser etter akvakulturloven og vil gjelde oppdrettere med anlegg i norsk territorialfarvann, og altså ikke villfisk.

Akvakulturloven gjelder imidlertid kun produksjon og anlegg ment for akvakultur i sjøen. Den gjelder ikke installasjoner og anlegg for akvakultur på land. Oppdrettsanlegg på land blir altså ikke berørt av den foreslåtte avgiften. Den nye avgiften vil med dette kunne stimulere til utflytting samt til at oppdrettsanleggene legges på land.

Avgiften foreslås som en særavgift hvor inntektene tilfaller statskassen. Særavgiftssystemet er basert på egenfastsetting fra de avgiftspliktige slik at den avgiftspliktige selv må kvalitetssikre avgiftsgrunnlaget og innbetale skyldig avgift.

Regjeringen vil i budsjettet for 2022 komme med forslag til hvordan inntektene fra produksjonsavgiften skal bevilges til Havbruksfondet, som igjen skal sørge for utbetalinger til havbrukskommunene og fylkeskommunene. Avgiften anslås å gi et merproveny på om lag 500 mill. kroner i 2021.