Bergen kommune har lagt ut forslag til område­regulering for Fyllings­dalen på høring

2. mars 2022

Bergen kommune varsler at forslag til områderegulering for Fyllingsdalen sentrale deler er ute til høring. Grunneiere, naboer og alle interesserte har anledning til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Merknadsfrist er 26.04.2022.

Om planen

I planforslaget avsettes tomt for kulturhus vest for Oasen og tomt for ny skole langs bekken fra Lauvåstjørna. Det gis bestemmelser for fortetting og transformasjon i boligområder basert på føringer i kommuneplanens arealdel og Arkitektur+. Separerte anlegg for gående og syklende reguleres langs Dag Hammarskjölds vei, Torgny Segerstedts vei, Hjalmar Brantings vei og Folke Bernadottes vei, slik at fylkesveinettet sammen med sykkeltunnelen til Bergensdalen vil danne et hovednett for sykkel sentralt i bydelen. Hovedgrønnstrukturen i planområdet vernes. Det legges til rette for å åpne lukka bekker for å gjenopprette vassdragsnatur, forebygge flomskader og gjøre vassdragene til positive elementer i bymiljøet. Vestlige deler av Oasen forslås ombygget med utadvendte fasader, nye innganger og flere vinduer på gateplan. Det foreslås påbygg på Oasen med boliger og arkader. Varemottaket ved Oasens hjørne mot sørvest flyttes, slik at tungtransport over torget utgår og det kan etableres publikumsrettet virksomhet på gateplan. (informasjon hentet fra Bergen kommune sin kunngjøring på Bergen.kommune.no)

Planområdet for områderegulering Fyllingsdalen sentrale deler. Bildet er hentet fra Bergen kommune sin kunngjøring på Bergen.kommune.no.

Informasjonsmøte

Bergen kommune inviterer til åpent informasjonsmøte: Mandag 14. mars, Lynghaug skole, kantina i 1. etasje kl. 18:30.

Hvorfor bistand fra advokat?

Harris Advokatfirma AS har lang og god erfaring med å utarbeide innspill og merknader i ulike planprosesser, både i saker der grunneiere eller andre interessenter ønsker å opprettholde eksisterende arealformål i ny plan, eller få arealer utlagt til nye arealformål. Vi kan bistå med innsending av innspill, herunder vurderinger av mulighetene for å vinne frem med innspillet og hvilke argumenter som kan støtte opp under ønsket arealbruk. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål og/eller ønsker vår bistand til dette.

Merknadsfrist er 26.04.2022.

Lenke til høringsnotatet til Bergen kommune. Her finner du også saksdokumentene.