Egenregiprosjekter og MVA

24. november 2022

Ny dom fra Høyesterett som omhandler MVA, og plikten til å betale merverdiavgift til staten for virksomhetens eget arbeid i egenregiprosjekter. Dommen er viktig for alle selskap som har virksomhet med oppføring, oppussing, modernisering mv. av bygg eller anlegg for salg eller utleie, såkalt egenregi. Dommen avklarer merverdiavgiftsvirkningen ved bruk av innleid arbeidskraft i egenregiprosjekter.

Dommen gjør reglene mer forutsigbare

Dommen klargjør regelen på et område hvor forvaltningspraksis ifølge Høyesterett verken har vært «omfattande, klar eller konsekvent». For berørte næringsdrivende er reglene blitt mer forutsigbare. Dommen eliminerer også konkurransefortrinn for selskaper som har basert seg på innleid personell, i stedet for å bruke egne ansatte.

Utgangspunktet i saken er merverdiavgiftsloven § 3-26 som bestemmer at virksomheter som bruker egenproduserte varer og tjenester i egenregisprosjekter skal beregne og betale merverdiavgift av verdien av disse tjenestene. Dommen slår fast at det også skal det også skal beregnes MVA av tjenester som produseres av innleid arbeidskraft.

Er egenregivirksomheten korrekt organisert?

En del virksomheter som leier ut eller selger fast eiendom bruker innleid arbeidskraft til å føre opp, pusse opp eller modernisere bygg som skal selges eller leies ut.

Mange har organisert virksomheten slik nettopp for å ha forutsigbarhet i forhold til merverdiavgiften. Tanken har vært at merverdiavgiftsbehandlingen var endelig avsluttet, fordi man ikke hadde fradrag for inngående MVA på de varer og tjenester man kjøpte inn til virksomheten, herunder innleie av arbeidskraft. Mange selskap med slik organisering er kanskje ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Dette er etter Høyesteretts avklaring i strid med loven.

I en årrekke aksepterte Skatteetaten denne fremgangsmåten.  Etter at det har blitt stadig mer vanlig å leie inn personell i stedet for å ansette, har forvaltningen gradvis endret både fokus og syn på reglene.

Avklaringen fra Høyesterett

Etter dommen må virksomheter med egenregiprosjekter innen eiendom vurdere om selskapet håndterer merverdiavgiften korrekt. Det bør også vurderes om den valgte organisering er den mest hensiktsmessige i relasjon til merverdiavgiften.

Dommen slår som nevnt fast at § 3-26 ikke er begrenset til uttaksplikt for moms bare ved bruk av egne ansatte. Det er den samme uttaksplikt for moms når også innleid personell benyttes til egenregiprosjekter.

Høyesteretts hovedbegrunnelse er at å unngå konkurransevridning. Dersom virksomheter som bruker innleid personell til egenregiprosjekter slipper å beregne merverdiavgift av tjenestens verdi, vil de få et konkurransefortrinn foran virksomheter som bruker egne ansatte.

Dommen gir ikke en ny regel, men forklarer hvordan regelen har vært siden den ble innført i 1970 (bestemmelsen var identisk i den forrige merverdiavgiftslov). Dommen åpner dermed også for at skattemyndighetene kan gå bakover i tid i forbindelse med kontroller av de aktuelle berørte selskap.

Hvordan beregnes merverdiavgiften?

Hvordan skal man beregne den merverdiavgift som skal betales til staten når det ikke skjer en omsetning til noen kunde?

Lovens bestemmelse er at merverdiavgiften som skal beregnes og betales som uttak, som etter § 3-26, skal beregnes etter alminnelig omsetningsverdi av den aktuelle tjenesten.

Overført til egenregiprosjekter, og f.eks. bruk av en ansatt/innleid tømrer til egenregi, så skal det beregnes og betales merverdiavgift med grunnlag i hva som er alminnelig omsetningsverdi for tømrertjenester.

Dersom virksomheten leier inn personell, vil virksomheten ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift på den faktura som er mottatt fra selskapet som leier ut personellet. Deretter må virksomheten gjøre en vurdering av hva som er alminnelig omsetningsverdi for den tjenesten som innleid personell utfører, og beregne og betale merverdiavgift som om denne tjenesten var solgt. I dommen presiseres det at beregningsgrunnlaget for MVA ikke er alminnelig omsetningsverdi av (videre)utleie av personellet, men derimot av den aktuelle tjenesten som utføres, f.eks. rørlegger, tømrer, elektriker etc. I saken som dommen omhandler var det ikke innsigelser mot et påslag på 10%, uten at dette kan brukes som en regel i alle tilfeller.

Registreringsplikt

Virksomheter som har aktivitet som beskrevet i lovbestemmelsen er pliktige til registrering i Merverdiavgiftsregisteret, selv om virksomheten ikke omsetter varer eller tjenester som er avgiftspliktige.

Selv om virksomheten utelukkende leier ut eller selger fast eiendom, som jo er unntatt fra merverdiavgiftslovens virkeområde etter lovens § 3-11, så oppstår registreringsplikten for MVA fordi vilkårene for MVA registreringsplikt er omsetning eller uttak over beløpsgrensen for registreringsplikt.

Etter nevnte § 3-26 følger det altså en uttaksplikt for moms. Så snart verdien av tjenestene som det skal beregnes uttak av har oversteget NOK 50 000, så blir virksomheten registreringspliktig for MVA.

Hvordan påvirker dommen din virksomhet?

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om hvordan denne dommen kan påvirke din virksomhet.