Endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven i kraft 1. september

7. september 2017

Den 1. september i år trådte nye regler i blant annet odelsloven, konsesjonsloven og jordloven i kraft.

For veldig mange er den praktisk viktigste endringen at arealgrensen for konsesjonsplikt og boplikt endres fra 25 da fulldyrket og overflatedyrket mark, til 35 da. Særlig på Vestlandet er det mange eiendommer som har ligget i grenselandet rundt 25 da, som nå klart kommer under den nye grensen på 35 da.

Det er samtidig gjort endringer i odelslovens regler om krav til arealstørrelse for odlingsjord. Eiendommene må nå ha minimum 35 da fulldyrket eller overflatedyrket areal for å kunne regnes som odlingsjord. Denne endringen får ikke virkning for de eiendommer hvor muligheten til å gjøre odelsretten gjeldende er utløst (for eksempel at eiendommen nylig er overdratt eller solgt). Den får imidlertid virkning for eiendommer hvor en ikke har hatt anledning til å gjøre odelsretten gjeldende enda.

Andre viktige endringer i de aktuelle lovene gjelder gjennomføringen av driveplikten og bruk av priskontroll ved erverv av skogsarealer og skogeiendommer (sistnevnte endring trådte i kraft 1. juli). I tillegg er grensen for konsesjonsplikt for overtakelse av ubebygde eiendommer økt.

Advokatfirmaet Harris har bistått grunneiere og privatpersoner på Vestlandet i over 90 år. Vi er bondelagsadvokater, og vi bistår ofte i konsesjonssaker og odelssaker.

Dersom du er usikker på hvilken virkning lovendringene vil få for din eiendom, eller om du er usikker på hvorvidt du fremdeles har en odelsrett til en eiendom, eventuelt om du har andre spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med oss.