Flere tiltak for å redusere pandemiens effekt på næringslivet

23. mars 2020

Regjering og Stortinget følger opp tiltakspakken som ble lagt frem 13. mars med ytterligere virkemidler som skal sikre at det norske næringslivet overlever pandemien. De viktigste endringene er;

Du kan lese mer om tiltakspakken som ble lagt frem 13. mars her

Du kan lese mer om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter her

Avgift

Merverdiavgift lav sats foreslås redusert til 8 %

Den lave satsen for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.

Regjeringen håper at tiltaket skal føre til en prisreduksjon på tjenestene som det skal beregnes merverdiavgift med lav sats av, og dermed øke etterspørselen etter disse tjenestene. Den lave satsen omfatter blant annet persontransport, overnatting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

Hvilken virkning en så vidt beskjeden prisreduksjon vil ha på etterspørselen gjenstår å se. Effekten vil imidlertid ikke vise seg før det lettes på tiltakene som Helsedirektoratet har innført for å hindre smittespredning, og det er naturlig å tro at behovet for opplevelser på dette tidspunktet uansett vil være betydelig.

Forslaget ble vedtatt av Stortinget den 21.mars.

Forslag om utsatt frist for innbetaling av skatter og avgifter

Merverdiavgift

På anmodning fra Stortinget foreslår Stortinget at fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020. Merverdiavgift for første og andre avgiftstermin vil dermed forfalle samtidig.

Teknisk foreslår regjeringen at dette gjennomføres med en ny bestemmelse i skattebetalingsloven § 10-30 som gir departementet adgang til i forskrift å gi regler om «avvikende forfallstidspunkt i særlige situasjoner». Dette skal deretter følges opp med en forskrift om nytt tidspunkt for betaling av merverdiavgift for første alminnelige skattleggingsperiode til 10. juni 2020.

Det reduserte aktivitetsnivået i norsk økonomi gjør at en forventer at forholdet mellom inngående og utgående avgift forskyves i andre termin (mars og april). Den utsatte betalingsfristen for første termin vil tillate at skyldig merverdiavgift for første termin kan avregnes mot den inngående avgift i andre termin.

Næringsdrivende må imidlertid være oppmerksom på at leveringsfristen for skattemelding for merverdiavgift for første termin ikke påvirkes av forslaget.

Næringsdrivende med avvikende avgiftstermin må også være oppmerksom på at de ikke er omfattet av forslaget.

Forskuddsskatt for selskap

Regjeringen foreslår også å la selskaper utsette innbetaling av forskuddsskatt fra 15. april til 1. september.

Den lovtekniske gjennomføringen er lik den som er foreslått for merverdiavgift. Det foreslås å gi departementet hjemmel til å fastsette forfall for betaling av forskuddsskatt som avviker fra bestemmelsen i skattebetalingsloven § 10-20 (3).

Forslaget gjelder kun skatt av alminnelig inntekt. Den omfatter dermed ikke naturressursskatt eller grunnrenteskatt, og heller ikke petroleumsselskapenes inntekt fra utvinning og rørledningstransport. Den omfatter imidlertid den delen av finansskatten som betales av alminnelig inntekt.

Komiteen sluttet seg til forslaget den 21.mars 2020.

Arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn

For arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn foreligger det allerede en hjemmel til å endre forfallstidspunktet, se skattebetalingsloven § 10-10 (3)

Regjerningen varsler at denne muligheten vil benyttes. Finansdepartementet vil gi forskrift om at forfallet 15. mai (avgift for mars og april) først forfaller til betaling 15. august 2020. Det vil ikke påløpe renter som følge av utsettelsen.

Komiteen sluttet seg til forslaget den 21.mars 2020.

Vårt råd

Utsettelse av betalingsfristene ventes å gi virksomheter bedre likviditet i en periode med fallende omsetning. Styret og administrasjonen må imidlertid være oppmerksom på at skatt og avgift fortsatt skal betales, og sikre at det er midler til dette når forfallet inntreffer.

Disse midlertidige tilførslene av likviditet vil ikke påvirke egenkapitalen, og om denne er tapt vil styret fortsatt ha plikt til å utbedre eller melde oppbud.