Koronaviruset: Regjeringens tiltak for næringslivet

10. mars 2020

Regjeringen la den 13.03.2020 frem en rekke forslag som skal begrense virkningen av koronaepidemien og smitteforebyggende tiltakene som nå er iverksatt.

Forslagene må vedtas av Stortinget før de gis virkning.

 

Skatt

Tilbakeføring av underskudd

Regjeringen foreslår å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskapsunderskudd uten at det må fremsettes krav om det i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. I dag må slike underskudd fremføres og trekkes fra mot fremtidige overskudd.

Forslaget omfatter kun aksjeselskap og andre selskap og innretninger som i det vesentlige får inntekten fastsatt som for aksjeselskap. Forslaget gjelder både selskap som er hjemmehørende i Norge, og selskap som er begrenset skattepliktig hit.

NOKUS-selskaper omfattes ikke av forslaget. Det skal heller ikke gjelde særinntekter som grunnrenteinntekt i kraftforetak eller petroleumsinntekt.

Ettersom skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021 håper kan dette hjelpe selskaper med stram likviditet i forbindelse med låneopptak fremover.

Utsatt formuesskatt

Regjeringen foreslår også at eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Dette vil sikre at bedrifter som går med underskudd skal kunne beholde mest mulig likviditet i driften, og slippe å betale utbytte til eiere for å dekke formuesskatt.

 

Avgift

I tillegg har regjeringen foreslått følgende avgiftslettelser for luftfarten:

  • Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.
  • Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.

 

Permitteringsregler og dagpenger

Regjeringen fremmet  den 13.03.2020 lovforslag som følge av den svært alvorlige og krevende situasjonen som har oppstått for mange virksomheter i Norge i tilknytning til koronaepidemien.

Det er foreslått å endre arbeidsgiverperioden i forbindelse med permittering fra 15 til 2 dager.

Med dette ønsker regjeringen å redusere kostnadene knyttet til en permittering vesentlig for arbeidsgivere. Tiltaket er tenkt begrenset i tid frem til 31.10.2020 og vil sannsynlig medføre en sterk økning i antallet permitteringer.

Samtidig har regjeringen fremmet forslag om å oppheve ventedager før dagpengeutbetalingene starter for permitterte. Ytterligere er det foreslått å redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 til 40 prosent.

Også de to siste tiltakene er tenkt begrenset i tid frem til 31.10.2020.

Tiltakene overfor arbeidsgivere og permitterte er ment å begrense de negative økonomiske konsekvensene av en permittering.

Arbeidsgivere må forholde seg til de formelle kravene for å gjennomføre en permittering, herunder varsling, mulig drøfting osv. Videre må det foreligge saklig grunn for permittering herunder med krav ifm. utvelgelse av hvem som skal permitteres.

 

Avslutning

Det er også fremmet andre særlige forslag. Blant annet for å forhindre avkortning i pensjon for avgått helsepersonell som yter en innsats ifm. epidemien.

Regjeringen opplyser at de vurderer situasjonen løpende og er beredt til å komme med ytterligere tiltak på kort varsel.

 

Norges Bank og Finansdepartementet treffer tiltak for å begrense virkningen av koronautbruddet

Norges Bank har truffet tre tiltak for å redusere den pågående koronaepidemiens virkning på den norske økonomien.

Styringsrenten

På et ekstraordinært møte 12. mars besluttet Norges Bank å redusere styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 1,00 prosent. Norges Bank skriver at de følger utviklingen og er forberedt på å sette renten ytterligere ned.

Tilfører likviditet

For å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrentene, tilbyr Norges Bank også ekstraordinære tremåneders lån til bankene (F-lån). Lånene gis til en rente som tilsvarer den gjeldende styringsrenten, det vil 1,00 prosent.

Reduserte kapitalkrav

I tillegg har Finansdepartementet, etter råd fra Norges Bank, lettet i kapitalkravene til bankene. Med umiddelbar virkning er kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene redusert fra 2,5 til 1 prosent.