Fredningstiden på gamle konkurranseklausuler er utløpt

31. januar 2017

Fra 1. januar 2016 fikk arbeidsmiljøloven i lovens kapittel 14A nye regler om konkurranseklausuler. Også adgangen til å avtale kunde- og rekrutteringsklausuler begrenses ved lovendringen. Det ble gitt ett år, altså frem til 1. januar 2017 på å reforhandle allerede inngåtte konkurranseklausuler med ansatte. Hva skjer med konkurranseklausulene som ikke har blitt reforhandlet innen fristen?

Avtalene faller ikke bort, men vil bli gjeldende i tråd med lovens bestemmelser. Dette følger av forarbeidenes henvisning til at avtalene vil bli «underlagt lovens bestemmelser», og at disse kun kan gjøres gjeldende «innenfor lovens rammer».

Fra nå av vil arbeidsmiljøloven regulere alle slike avtaler.

Arbeidsgivere må fremover kunne dokumentere et særlig behov for å kunne gjøre en konkurranseklausul gjeldende. Avtalene må inngås skriftlig og det må gis en skriftlig redegjørelse for å kunne anvende klausulene. Konkurranseklausuler kan heller ikke ha en varighet på mer enn ett år.

Kun ansatte som sier opp selv eller som sies opp grunnet egne forhold kan underlegges konkurranseklausuler. Arbeidsgivere kan heller ikke gjøre konkurranseklausuler gjeldende i forbindelse med nedbemanninger.

Om en konkurranseklausul gjøres gjeldende har arbeidstaker krav på kompensasjon tilsvarende 100 prosent av sitt arbeidsvederlag opptil 8G og 70 prosent deretter. Kompensasjonen kan begrenses til 12G.

Lovendringene setter også snevre rammer for arbeidsgivers mulighet til å begrense ansattes adgang til å henvende seg til arbeidsgivers kunder ved opphør av arbeidsforholdet. Det er i loven også inntatt et forbud mot at virksomheter seg imellom avtaler begrensninger i arbeidstakeres adgang til å ta ansettelse i annen virksomhet. Fra dette gjelder det kun svært begrensede unntak.