Harris med seier i Høyesterett

28. september 2018

Norges Høyesterett avsa den 20. september 2018 dom i sak som gjaldt forbudet i viltloven mot å skille jaktretten fra eiendommen for lengre tid enn i ti år.

Vår part fikk medhold og ble tilkjent sakskostnader. Saken ble ført av advokat/partner Gerd Aaland Fagerli.

Faktum i saken var at det på 1960-tallet ble inngått en avtale hvor jaktretten ble skilt fra eiendommen for evig tid. Vår part overtok eiendommen i 1999 fra sin onkel og ble klar over forbudet i 2013. Han tok deretter opp lovstriden med den jaktberettigede, men motparten mente at forbudet i viltloven ikke kom til anvendelse.

Saken havnet deretter i rettsapparatet med seier i tingretten til vår part, men Gulating lagmannsrett fant under tvil at lovforbudet kunne settes til side etter en totalvurdering.

Dette var Høyesterett uenig i. Høyesterett uttalte at lovens ordlyd er klar og at ingen av de forholdene som ankemotpartene påpekte, gav grunnlag for å fravike ordlyden. Det ble lagt vekt på at hensynene slik de er fremhevet i lovforarbeidene, rammet i stor grad den avtalen som var inngått.

Høyesterett fant også at lovstriden medførte ugyldighet. Dette blant annet med henvisning til lovens forarbeider og en eldre Høyesteretts-dom fra 1926.

Du kan lese dommen i sin helhet her (HR-2018-1782-A)

Advokatfirmaet Harris vil også gratulere advokat/partner Gerd Aaland Fagerli med sin godkjente prøvesak for Høyesterett.

GAF i Høyesterett

Hvis en sak må løses ved domstolene, har Harris sine advokater solid prosedyreerfaring, også for Høyesterett.