Hvordan beskytte dine varemerker?

21. oktober 2021

Varemerker har og får en stadig mer sentral rolle for selskapers drift og posisjon i markedet. Som en følge av den løpende teknologiske utviklingen – med blant annet nye plattformer for markedsføring – vil varemerkers betydning og verdi spille en enda viktigere rolle for fremtidens selskaper.
Alt av verdi som kan beskyttes, bør beskyttes. Dette gjelder også for varemerker.

Varemerkelovens definisjon av hva som kan utgjøre et «varemerke» i lovens forstand fremgår av lovens § 2:

«Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, for eksempel ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer og avbildninger, eller en vares form, utstyr eller emballasje.» 

I prinsippet kan et varemerke bestå av ethvert tegn som gjør at din virksomhets produkter eller tjenester skiller seg fra konkurrentene i markedet. Et varemerke kan eksempelvis være selve navnet på selskapet, navnet på produktet eller tjenesten virksomheten tilbyr, virksomhetens logo eller slagord. Varemerket vil i mange sammenhenger representere virksomhetens identitet og for øvrig varen/tjenestens posisjon i markedet. Av den grunn bør din virksomhets varemerker forvaltes og beskyttes på best mulig måte for å unngå at andre aktører utnytter og snylter på den markedsposisjon og goodwill som varemerket har skapt, og vil kunne skape i fremtiden.

1. Hvordan beskytte dine varemerker?

Enerett til å benytte seg av et varemerke i næringsvirksomhet forutsetter at virksomheten har varemerkebeskyttelse for det aktuelle varemerke. Enerett kan oppnås enten gjennom en aktiv registreringshandling av varemerket hos Patentstyret, eller gjennom såkalt «innarbeidelse» over tid. Disse to måtene å oppnå varemerkerett er nærmere regulert i varemerkeloven § 3, og gir ulike virkninger for innehaveren av varemerket.

1.1 Varemerkeregistrering

Søknad om registrering av varemerke kan skje ved nasjonal registrering etter reglene i lovens kapittel 2, eller gjennom internasjonal registrering etter reglene i kapittel 10. I begge tilfeller skal søknaden leveres til Patentstyret.

Søknad om registrering av varemerke kan gjøre ved å følge denne lenken til Patentstyrets nettside.

Det sentrale vilkåret for at registreringen av varemerket skal aksepteres av Patentstyret, er at varemerke «må ha særpreg som kjennetegn for slike varer og tjenester som det gjelder», jf. varemerkeloven § 14. Patentstyret har laget en illustrasjon som gir innblikk i hvordan vurderingen av særpreg gjennomføres basert på ulike tjenester og produkter. Illustrasjonen finnes i denne lenken.

En registrering av varemerke gir deg den fordel at det vil foreligge håndfast dokumentasjon på eneretten. Dette vil gjøre det enklere å håndheve rettighetene. Dersom det oppstår en rettslig tvist, vil du stille sterkere med et registrert varemerke.

Av øvrige fordeler ved registrering kan nevnes:

  • Et registrert varemerke gir vern i hele riket og beholdes så lenge registreringsvernet opprettholdes.
  • Ved registrering av ditt varemerke vil Patentstyret i noen henseender «overta» den praktiske håndhevelsen av eneretten. Dette ettersom senere innkomne søknader som anses forvekselbar med ditt varemerke, vil bli nektet registrering.
  • Kunngjøring av registreringen kan gi mulighet for å få frem eventuelle innsigelser mot bruken av varemerke av årsaker som Patentstyret ikke kunne ha funnet, før selskapet som har foretatt registreringen har brukt mye ressurser på markedsføring mv. av varemerke.

1.2 Innarbeidelse

I motsetning til ved registrering, oppstår ikke vernet for et innarbeidet varemerket øyeblikkelig. Det følger av varemerkeloven § 3(3) at et varemerke «anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn. Foreligger innarbeidelse bare i en del av riket, gjelder eneretten bare for dette området.»

I motsetning til den som har et registrert varemerke, vil en rettighetshaver med et innarbeidet varemerke ikke ha et håndfast skriftlig dokument som angir rettighetsforholdet. Bevis for at varemerke kan anses innarbeidet må føres gjennom dokumentasjon av «harde fakta». Følgende kan nevnes:

  • Hvor mange varer/tjenester er solgt?
  • Over hvor lang tid er varene/tjenestene solgt?
  • I hvilke geografiske områder har varene/tjenestene blitt solgt?
  • Hvor stor markedsandel har varen/tjenesten hatt?
  • Hvordan og i hvilken utstrekning har varen/tjenesten blitt markedsført?

Dersom din virksomhet ikke har foretatt registrering av varemerkene sine, men har eller tar sikte på å innarbeide disse i markedet, er det sterkt å anbefale at man arkiverer og holder kontroll på dokumenter som belyser bruken og posisjonen varemerkene har oppnådd i markedet – herunder eventuelle markedsanalyser, markedsføringskampanjer, salgstall, bilder av eksempelvis virksomhetens biler hvor logen er påtrykt, mv. Dersom det skulle oppstå konflikt mot noen som hevder din varemerkebruk krenker deres rettigheter, vil slike «bevis» kunne være avgjørende for å bevise eneretten til det aktuelle varemerke for de varer/tjenester innenfor det geografiske område varemerkebruken har funnet sted.

2. Reaksjon ved rettstridig krenkelse av eneretten

Dersom en annen virksomhet krenker ditt registrerte eller innarbeidede varemerke, er det viktig at dette imøtegås så raskt som mulig. Etter nærmere omstendigheter kan en registrert eller innarbeidet enerett til et varemerke falle bort ved passiv opptreden.

Ved behov for bistand knyttet til registrering av ditt varemerke, eller dersom det skulle oppstå andre spørsmål eller tvister knyttet til egen eller andres varemerkebruk, kan Harris bistå med juridisk rådgivning.


Din Juridiske Avdeling

Vi vet at små og mellomstore bedrifter ofte har behov for juridisk bistand, i små og mellomstore saker. Harris tilbyr uforpliktende og kostnadsfri samtale, og en nyttig verktøykasse for bedrifter.