Innstilling fra næringskomiteen om endringer i aksjelovgivningen

3. desember 2018

Nærings- og fiskeridepartementet har lagt frem forslag til endringer i aksjelovgivningen.

Forslagene har bakgrunn i utredningen NOU 2016:22 Aksjelovgivning for økt verdiskapning. Se vårt tidligere nyhetsbrev om dette.

Endringene skal tilpasse regelverket til den teknologiske utviklingen, det legges opp til å fjerne krav til prosesser eller rapportering der nytten ikke oppveier kostnaden, forvaltningen av selskapet skal gjøres enklere og reglene skal gjøre det lettere å forstå de kravene aksjelovgivningen stiller til selskap og aksjeeiere.

Forslagene som fremmes er:

  • Unntak fra kravet om å revidere mellombalanser for aksjeselskaper som har fravalgt revisjon. Mellombalanser som skal brukes som grunnlag for utdelinger må imidlertid sendes til Regnskapsregisteret.
  • Avviklingsstyret som eget selskapsorgan fjernes og ansvaret for å avvikle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal høre under styret.
  • Aksjeselskaper som har valgt bort revisjon får unntak fra kravene til at avviklingsbalanse, fortegnelse, sluttoppgjøret og at avviklingsregnskapet skal revideres.
  • Kravet om å angi i forretningskommune vedtektene oppheves.
  • Det skal presiseres i loven at styret står for den daglige ledelsen når det ikke er ansatt daglig leder. Daglig leders rapporteringsplikter etter aksjelovens § 6-15 skal videre kunne oppfylles på andre måter enn i møte og ved skriftlighet.

De fleste tema får tilslutning av en samlet komité, men på enkelte punkter er det et mindretall som ikke støtter forslaget.

Det er ikke besluttet når loven skal tre i kraft. Enkelte endringer krever endringer i øvrige lover og systemer og kan først tre i kraft når dette er på plass. Øvrige endringer vil kunne tre i kraft fra 1. januar 2019.

Hele innstillingen kan leses her.