Karrierestart i Harris

1. februar 2017

Er du nysgjerrig på hvordan det er å bli ansatt som trainee eller advokatfullmektig i Advokatfirmaet Harris? For å gi et innblikk i dette deler advokatfullmektig Ingrid Kyvig sine erfaringer fra traineeopphold og karrierestart i Harris.


Traineeopphold

Etter mitt traineeopphold hos Harris ble jeg for første gang sikker på at jeg ønsket å jobbe som advokatfullmektig når studietiden var over.  I løpet av det fire uker lange oppholdet fikk jeg se hvor spennende hverdagen ville være som advokat i et firma som Harris.

Mine oppgaver gikk bl.a. ut på å utarbeide brev, stevning, notat, testament, og foreta rettskildesøk. Flere ganger fikk jeg tildelt slike oppgaver etter å ha deltatt under klientmøter, hvor advokaten og klienten gjennomgikk sakens faktum og avdekket problemstillinger som måtte utredes og/eller besluttet videre fremgang i saken. Å høre klienter fortelle om sine behov gav arbeidet større betydning.

Jeg fikk også være med på å forberede og følge en rettssak. Dette gav et lærerikt innsyn i forberedelsene til innledningsforedrag, vitneavhør og prosedyre, samt hvordan rettergang foregår i praksis, og kutymen i rettssalen.

Oppgavene ble tildelt fra ulike avdelinger. Det gjorde at jeg fikk prøve meg i ulike rettsfelt, og at jeg fikk se hvor forskjellig de ulike advokatene jobbet.

På forhånd var jeg nervøs for ikke å oppfylle de forventningene som ble stilt til meg. Jeg fant det derfor veldig betryggende at de unge fullmektigene og advokatene tok seg tid til å slå av en prat på kontoret mitt, og høre om det var noe jeg trengte hjelp til. Det unge miljøet gjorde det også enklere å spørre om hjelp.

Som trainee i Harris blir man invitert med på de sosiale sammenkomstene som blir avholdt i løpet av oppholdet, og jeg ble også invitert med på årets julebord. Dette var en god anledning til å bli kjent med ansatte i ulike posisjoner, og få råd og erfaringer for en videre karriere.


Advokatfullmektig

Gjennom mitt tidligere traineeopphold i Harris, var jeg kjent med firmaets solide faglige kompetanse innenfor fast eiendom. Jeg hadde stiftet kjennskap med mange dyktige advokater og sett at dette var et firma med hyggelige medarbeidere som jeg ville trives med både i faglige og sosiale sammenhenger. Jeg hadde også sett at Harris har fokus på at sine arbeidere skal trives i sine ulike livsfaser. Jeg var derfor ikke i tvil om at jeg ville søke om jobb som fullmektig i dette firmaet da studietiden var over.

I begynnelsen var det mye nytt. Mine prinsipaler tok seg imidlertid alltid tid til å gi meg råd og veiledning når jeg var usikker på det juridiske, det taktiske eller prosessen.

Jeg merket raskt at det å arbeide i et større firma gjør det enklere å etablere nødvendig trygghet for å yte gode juridiske tjenester. I Harris er medarbeiderne inndelt i 3 sektorer (eiendom, privat og bedrift) og derunder ulike fagavdelinger. Å få tildelt arbeid innenfor sin fagavdeling gjør at man enklere får kontroll på de relevante rettsfelt man skal arbeide med. Samtidig får man såpass ulike arbeidsoppgaver at man får et breddesyn innenfor sitt fagområde.

I Harris er det en fin blanding mellom eldre og yngre advokater. Dette gjør at man kan lære av de erfarne, samtidig som det en svært lav terskel for faglig og sosial diskusjon med de yngre. Ved å bli tatt med i teamarbeid, sikret også de eldre advokatene for en kunnskapsoverføring til sine fullmektiger. Det er mye man må lære gjennom praksis, for eksempel hvordan det er hensiktsmessig å arbeide opp imot politikerne i forvaltningssaker, hvordan man velger taktikk i forhandlinger m.v.

Fra starten av fikk jeg arbeide med flere ulike advokater, som hadde ulike tilnærmingsmetoder til sine arbeidsoppgaver. Det gjaldt både ved rådgivning og i prosess. Det var betryggende å se hvordan hver enkelt hadde funnet en stil under rettssaker, som passet sin personlighet. Jeg fikk tidlig ansvar for egne klientforhold i nye saker. Som ung kan det være enklere å etablere tillit fra klienten når man etablerer den første klientkontakten direkte, uten at dette nødvendigvis går gjennom saksansvarlig som igjen delegerer deg arbeid.

Før min første rettssak deltok jeg i rettssaker hvor mine prinsipaler prosederte. Saksansvarlig gikk også gjennom mine disposisjoner og spørsmål før hovedforhandling. Dette var med på å fjerne nervøsitet og gjorde meg tryggere på de valgene jeg hadde gjort i saksforberedelsen. Selv om Harris har vokst til å bli ett av Bergens største firma, har det ikke vært problematisk å sikre at prosedyrekravet (krav til antall rettssaker, rettsmeklinger m.v.) lar seg oppfylle innen fullmektigtiden, slik at advokatbevilling kan utstedes så snart tiden er utløpt.

Arbeidsdagen i Harris har vist seg å gi meg større faglig glød enn jeg kunne forvente på forhånd.

Kombinasjonen av gode kolleger, spennende saker, faglige utfordringer og god oppfølging gjør meg sikker på at jeg ikke kunne trives like godt og vokst like mye faglig i noe annet firma enn i Harris.

Les mer om hva vi kan tilby studentene og hva vi ser etter ved ansettelse av traineer, masterstipendiater og advokatfullmektiger her.