Nytt forslag til kommuneplanens arealdel i Bergen kommune er klart

2. mai 2017

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har nå levert sitt forslag til ny arealdel til kommuneplanen (KPA).

Plandokumentene er nå lagt ut på kommunens nettsider.

Forslaget følger opp tidligere vedtatte Strategisk temakart BERGEN 2030, der det er pekt ut 7 kompakte byutviklingsområder og 7 områder for arealkrevende næringer.

I forslaget er det prioriterte fortettingsområdet delt inn i tre soner med ulik grad av utnytting. I tillegg er det tatt med en fjerde sone, som er dagens byggesone utenfor fortettingsområdet. De fire byggesonene er gitt følgende betegnelser:

  • Sone 1 – sentrumskjerne
  • Sone 2 – byfortettingssone
  • Sone 3 – ytre fortettingssone
  • Sone 4 – øvrig byggesone

Sentrumskjernen og byfortettingssonen utgjør til sammen forslag til de utvidete sentrumsområdene. I sentrumskjernen stilles det krav til kompakt, bymessig utbygging. I byfortettingssonen legges det opp til tett utbygging av bolig og næringsformål i gangavstand til kollektivtransport.

Ytre fortettingssone er eksisterende byggesone som kan videreutvikles med bolig- og næringsformål. Virksomheter med mange ansatte og mange besøkende er imidlertid tenkt plassert i senterområdene. I øvrig byggesone tillates ikke vesentlig nybygging på grunn av dårlig kollektivtilbud og stor avstand til sentrumsområdet.

I gjeldende kommuneplan er det avsatt flere større boligfelt som «fremtidig boligbebyggelse», vist som B-områder på plankartet. I planforslaget for ny KPA er de aller fleste av disse B-områdene tilbakeført til LNF-formål. Fagetaten begrunner dette som følger:

«Ved å erstatte disse boligområdene med sentrumsnær utbygging, oppnår vi å redusere transportbehovet, samtidig som vi beholder grøntområder i byens randsone for rekreasjon og naturmangfold. Fjerning av boligfeltene er i tråd med føringer i Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging og Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Eksisterende boliger i B-områdene er omgjort til byggesone.

Fagetaten mener arealpotensialet innenfor byggesonen er stort nok til å dekke behovet for nye boliger. I følge befolkningsprognoser fra SSB vil vi bli rundt 30.000 flere bergensere frem mot 2030. Dette tilsier at vi trenger 1.200 – 1.500 nye boliger årlig.»

Endringene i plankartet vil ha betydelige konsekvenser for grunneiere og eiendomsutviklere som har investert i utbyggingsplaner i områder som nå foreslås tilbakeført til LNF-formål.

Fagetaten synes ikke å ha vurdert betydningen av de investeringer som er gjort i pågående planarbeid opp mot plan- og bygningslovens krav til forutberegnelighet i planprosesser. Forslaget synes heller ikke å vektlegge at Komite for miljø og byutvikling og Bystyret ved vedtakelsen av det Strategiske temakartet presiserte at fremtidig boligbygging «i hovedsak» skal skje i 7 fortettingsområder, men at det i en overgangsperiode var forutsatt at igangsatt planarbeid skulle gjennomføres.

Forslaget skal nå gjennom en vurdering i Byrådet før det blir lagt ut på offentlig høring. Dette skal ifølge fremdriftsplanen skje før sommerferien. Høringen vil løpe et stykke utpå høsten for å gi innbyggerne og offentlige instanser forsvarlig tid til å avgi uttale.

Når høringen er avsluttet, blir mottatte merknader til planforslaget gjennomgått og konkrete forslag vurdert opp mot de føringer som er lagt for arbeidet med planen. Byrådet vil deretter legge saken fram for Bystyret, som vedtar ny kommuneplanens arealdel.

Harris følger tett opp det pågående planarbeidet og bistår allerede en rekke grunneiere og eiendomsutviklere som på ulike måter vil bli berørt av endringene. Ved behov for bistand i forbindelse med den forestående høringsperioden kan følgende av våre advokater kontaktes: