Leder måtte godta halvering av lønn

20. mai 2016

Oslo tingrett avsa i mai 2016 dom i en tvist tilknyttet omorganisering av en større bank. Dommen viser at ansatte har et svakere vern ved endringsoppsigelser enn ved ordinær oppsigelse.

Omorganiseringen medførte at den gamle juridiske direktørstillingen ble borte. Den tidligere juridiske direktør ble meddelt en endringsoppsigelse og tilbudt en annen stilling i banken med halv lønn. Endringsoppsigelsen ble funnet saklig og gyldig.

Gjennom sin styringsrett har arbeidsgiver rett til å tilpasse/omorganisere en virksomhet etter de behov organisasjonen har. Det er likevel grenser for hvor langt en arbeidsgiver kan gå ved slike omorganiseringer innenfor styringsretten. Dersom endringene går utover styringsretten vil den ansatte ha et krav på en oppsigelse og eventuelt å bli tilbudt en ny stilling (endringsoppsigelse). Manglende eller uriktige vurderinger fra arbeidsgiver kan føre til kostbare prosesser.

Retten vil i liten grad overprøve en arbeidsgivers vurdering av at det er behov for en omorganisering av virksomheten. Dette ligger innenfor det såkalte kjerneområdet av en arbeidsgivers styringsrett. Men en arbeidsgiver har bevisbyrden for at en omorganisering medfører at en stilling blir borte. Arbeidsgiver må også bevise at en ny stilling er tilstrekkelig forskjellig fra den tidligere stilling til at arbeidstakeren ikke har et krav på å få videreført sitt arbeidsforhold i den nye stilling.

Retten uttalte at saklighetsvurderingen ved en endringsoppsigelse er mindre streng enn ved en ordinær oppsigelse. I vurderingen ble det trukket frem at stillingen var på samme sted, innenfor samme fagområdet og var «akseptabelt avlønnet» (1 200 0000 kroner mot tidligere omtrent 2 500 000 kroner).

Avgjørelsen belyser både arbeidsgivers styringsrett ved en omorganisering og forholdet til endringsoppsigelser i forbindelse med omorganiseringer. Det var en rekke tvistetemaer og ankefristen for avgjørelsen har fortsatt ikke gått ut. Med andre ord er det langt fra sikkert at siste ord er sagt i anledning saken.

Arbeidslivsgruppen i Harris står klar til å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere.