Lovfesting av omgåelsesnormen – fisjon før aksjesalg rammes ikke

30. oktober 2019

Finanskomiteen kom den 22. oktober, i Innst. 24 L (2019–2020), med sin innstilling om Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven og lovfester nå omgåelsesnormen.

Det var fryktet at skattemyndighetene ville gjennomskjære salg av aksjer hvis man forut for aksjesalget hadde gjennomført en fisjon og alternativet til salg av aksjer var salg av eiendel/virksomheten. Se vår artikkel om dette den 11. april i år.

Finanskomiteen har derimot presisert i sin innstilling at det ikke er grunn til å endre praksisen som ble etablert ved Conoco-Phillips III dommen (Rt. 2014, s. 227), herunder for fisjon og salg av selskap. Fisjon av eiendomsselskaper med etterfølgende aksjesalg blir dermed skatterettslig akseptert. En meget gledelig presisering.

På enkelte områder vil lovfestingen av omgåelsesregelen innebære en innstramming sammenliknet med tidligere rett, og vurderingen av den skattepliktiges formål med disposisjonen skal være objektiv og ikke subjektiv.

Ordningen med bindende forhåndsuttalelser fremheves også i innstillingen. Behovet for bindende forhåndsuttalelser vil etter vår mening kunne øke i tiden fremover, dette spesielt da lovfestingen vil kunne skape usikkerheter knyttet til analogisk og innskrenkende tolkning.

Omgåelsesregelen lovfestes også med virkning for merverdiavgift.

Innstillingen fra Finanskomiteen kan dere lese i sin helhet her.

Harris har lang erfaring med rådgivning knyttet til planlegging av transaksjoner samt selve gjennomføringen av transaksjonen. Dere er velkommen til å ta kontakt med en av våre kontaktpersoner for en uforpliktende prat dersom det hersker usikkerhet knyttet til risiko for skatterettslig gjennomskjæring ved gjennomføring av en planlagt transaksjon.