Momsgodbit til entreprenørene fra Finansdepartementet!

23. juni 2020

I entreprisekontrakter avtales gjerne løpende betaling etter fremdriften i prosjektet. Oppstår uenighet fører dette ofte til at oppdragsgiver nekter å betale uten at entreprenøren mulighet til å stanse arbeidet. Skattemyndighetene legger til grunn at entreprenøren etter dagens regelverk likevel må fakturere, og dermed beregne og betale merverdiavgift. Finansdepartementet har nå sendt på høring et forslag om endring av bokføringsforskriften som skal lempe entreprenørens plikter.   

Bakgrunnen

Regelverket for fakturering og merverdiavgift for omtvistede fakturakrav fra entreprenør mot oppdragsgiver har i lang tid skapt en utilsiktet og uheldig likviditetsforflytning mellom partene. Ikke bare må entreprenøren utføre arbeidet og pådra seg de aktuelle kostnadene, men entreprenøren må også fakturere arbeidet og innbetale merverdiavgift til skattemyndighetene. Oppdragsgiver har derimot kunnet bestride det omtvistede kravet, unnlate å betale kravet samt innberette og få refundert inngående avgift. Konsekvensen har således blitt at entreprenøren indirekte har subsidiert oppdragsgiverens krigskasse til behandlingen av tvisten.

Forslaget

Finansdepartementets forslag legger opp til at tidspunktet for når faktura skal utstedes endres slik at entreprenøren ikke plikter å utstede faktura, og dermed beregne og betale merverdiavgift, før arbeidet er fullført. Entreprenøren kan etter forslaget utsette fakturering av omtvistet beløp til uenigheten med oppdragsgiver er avklart. Ved at faktureringstidspunktet flyttes, forskyves også plikten til å beregne og betale merverdiavgift.

Entreprenøren vil likevel fortsatt ha plikt til å utstede sluttfaktura innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgavetermin da bygge- eller anleggsarbeidet ble fullført. Arbeidet skal ansees fullført senest når kunden tar gjenstanden i bruk.

Dersom entreprenøren mottar delbetaling som knytter seg til utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden, skal entreprenøren etter forslaget fortsatt utstede faktura. Betalingen utløser imidlertid ikke plikt til å fakturere øvrig arbeid etter fremdriften.

Vår vurdering

Etter vår vurdering vil forslaget innebære en betydelig lettelse for entreprenør ved at entreprenøren ikke plikter å beregne og betale merverdiavgift før arbeidet er sluttført. Dette gjør det enda mer aktuelt for entreprenøren å kreve omtvistede krav avgjort av oppmann underveis i byggeperioden. Entreprenøren bør imidlertid være oppmerksom ved kontraktsinngåelsen, og sikre at kontrakten ikke oppstiller strengere faktureringskrav enn det som vil følge av bokføringsforskriften etter regelendringen.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med advokat Olav B. Lund som leder vår entreprisegruppe eller advokat Lars M. Hegdal, fagansvarlig for skatt og avgift, om du har spørsmål.