Ny dom om foreldelse av erstatningskrav

19. desember 2023

Ny dom fra Høyesterett – HR-2023-2303-A – avklarer rekkevidden av 20-årsregelen i foreldelsesloven § 9 nr. 2.

Bakgrunn

Tre brødre hadde vært utsatt for grov omsorgssvikt på 1960 og 1970-tallet. Brødrene gikk til sak mot kommunen og krevde erstatning fordi kommunen ikke hadde grepet inn og iverksatt tiltak for å bedre brødrenes omsorgssituasjon i hjemmet.

Var kravet foreldet?

Spørsmålet for Høyesterett var om kravet var foreldet etter hovedregelen om 20-års foreldelse i foreldelsesloven § 9 nr. 2, eller om skaden var voldt i «ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet», slik at skaden likevel ikke var foreldet jf. unntaket i samme bestemmelse.

I dommen skiller Høyesterett mellom skadetilfeller hvor ansvaret knyttes til offentlig tjenesteytelse og offentlig myndighetsutøvelse. For de tilfeller hvor virksomheten har innslag av begge deler, må grensen trekkes i lys av hva ansvarsgrunnlaget knytter seg til.

Høyesterett kom til at kravet i denne saken var foreldet. Ansvarsgrunnlaget bygget på barneverntjenestens fravær av forebyggende tiltak og omsorgsovertakelser, samt unnlatte undersøkelser. Dette var mangelfull myndighetsutøvelse, og kunne ikke likestilles med ervervsvirksomhet.

Dommen får betydning for offentlige aktører

Dommen fastslår at offentlig myndighetsutøvelse ikke likestilles med ervervsvirksomhet. Dommen oppstiller også retningslinjer for hvor grensen skal trekkes for virksomheter med innslag av både tjenesteytelse og myndighetsutøvelse. Særlig praktisk vil dette være for offentlige aktører som skoler, barnevern, sykehus og andre helsetjenester.