Planprogram Loddefjord

28. februar 2020

Strategisk planprogram for Loddefjord er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 24.03.2020.

Foto er hentet fra: https://www.bergen.kommune.no/

Hva er et planprogram og hva er hensikten?

For alle planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning mv.

Det strategiske planprogrammet skal sikre en helhetlig utvikling av Loddefjord som er fremtidsrettet og bærekraftig.

Gjennom det strategiske planprogrammet legges m.a.o. rammene for det videre planarbeidet.

Kommunens fokusområder og målsettinger i utviklingen av Loddefjord er:

  1. Loddefjord skal utvikles som gåby med bilfrie soner, god tilgjengelighet til sentrum, skoler, grøntområder, sjø og andre viktige målpunkt.
  2. Loddefjord sentrum skal utvikles med møtesteder, attraktive torg, grønne byrom og parker.
  3. Loddefjord skal videreutvikles som balansert bydel med variasjon i arbeidsplasser og handel, attraktive bomiljø med sosial bærekraft, og offentlige tjenestetilbud.
  4. Gode løsninger for kollektiv, sykkel, energi skal integreres.
  5. Barnehager, skoler, sykehjem og andre velferdstilbud lokaliseres i nærhet av hverandre og skal tilrettelegges for sambruks- og delingsløsninger.
  6. Områder i Loddefjord som egner seg for utvikling, fortetting, transformasjon og områder som skal bevares pekes ut og gis føringer til.
  7. Medvirkning av ulike befolkningsgrupper og samfunnsaktører prioriteres for å skape engasjement for videreutvikling av Loddefjord og dens egenart.
  8. Det skal legges til rette for å øke områdets attraktivitet og til en mer variert befolkningssammensetning i fortettingsområdene.

Hvorfor er det hensiktsmessig med bistand fra advokat?

Harris Advokatfirma AS har lang og god erfaring med å utarbeide innspill og merknader i ulike planprosesser, både i saker der grunneiere eller andre interessenter ønsker å opprettholde eksisterende arealformål i ny plan, eller få arealer utlagt til nye arealformål. Vi kan bistå med innsending av merknader i forbindelse med høringen, herunder vurderinger av mulighetene for å vinne frem med innspillet og hvilke argumenter som kan støtte opp under ønsket arealbruk. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål og/eller ønsker vår bistand til dette.

Lenke til saksdokumenter: https://www.arealplaner.no/bergen4601/arealplaner/937