Korona | Regjeringen utvider perioden for økte permitteringsytelser som følge av covid-19

3. november 2020

Regjeringen har besluttet å fremme et lovforslag som utvider perioden med økte ytelser til permitterte. Dette skjer som en følge av at de nye innstrammingene vil ramme flere utsatte bransjer ytterligere. Hensikten er å sikre særlig de lavtlønnede og utsatte stillingene.

I korthet betyr forslaget at permitterte vil motta 80 prosent av inntekten opp til omtrent 300 000 kroner (3G), deretter 62,4 prosent av inntekten opp til 6G.

Tiltaket er ment å vare frem til og med 31.3.2021, og utfyller tidligere tiltak som har utvidet adgangen til permittering av ansatte.

Du kan lese mer om tiltaket her.

Fra permittering til oppsigelse?

Hvor lenge kan arbeidstaker gå permittert før arbeidsgiver må meddele en oppsigelse? Lovgiver har utvidet perioden med permittering etter Covid 19 utbruddet. Videre vil som redegjort for ovenfor nå den økte dekningen av inntekt under 3G bli foreslått forlenget til 31.3.2021.

Det nærmer seg nå et kritisk tidspunkt hvor flere arbeidsgivere må vurdere om det skal meddeles oppsigelse. For flere arbeidsgivere vil utviklingen snart gjøre at utfordringene og behovet for redusert bemanning ikke lenger er forbigående. For flere vil behovet for redusert bemanning bli permanent. Da endres også grunnlaget for at det har blitt meddelt permittering, og arbeidsgiver må vurdere oppsigelser.

Mange arbeidstakere er også på aktiv utsikt etter alternative stillinger.

Det reiser seg flere spørsmål knyttet til dette. Hvor lang er oppsigelsestiden? Har arbeidstaker arbeidsplikt/-rett i en eventuell oppsigelsestid?

I utgangspunktet er det ulike oppsigelsesfrister for arbeidstaker og arbeidsgiver. En arbeidstaker kan si opp med kun 14 dagers varsel. Dersom permitteringen har vart i mer enn tre måneder, og det ikke er varslet et tidspunkt for opphør, kan arbeidstaker avslutte arbeidsforholdet uten oppsigelsestid dersom han/hun skal inn i ny jobb. For arbeidsgiver vil derimot oppsigelsestiden i arbeidsavtalen være avgjørende. Ved oppsigelse fra arbeidsgiver har arbeidstaker både rett og plikt til å arbeide i oppsigelsestiden.

Vi har lang erfaring med å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Ta kontakt med våre tilknyttede advokater eller spør oss i chat hvis du har spørsmål knyttet til arbeidsrett og koronasituasjonen.