Forslag til reguleringsplaner for Bybanen fra sentrum til Åsane er lagt ut på offentlig ettersyn

6. desember 2022

Nå settes rammene for bruk av arealene som inngår i reguleringsplanene for Bybanen. Hvordan kan og skal arealene rundt bybanen benyttes i fremtiden? Både privatpersoner og næringsdrivende må være årvåkne, og undersøke hvilken betydning disse planforslagene får for sine eiendommer. Muligheten for å påvirke er nå og merknadsfristen er før jul.

Setter rammene for hvordan grunneierne kan disponere eiendommene sine i fremtiden

Bergen kommune har lagt ut forslag til reguleringsplaner for Bybanen for sentrum til Åsane på offentlig ettersyn. Totalt er det 7 planforslag – 4 deltraseer for bybanen, forlengelse av Fløyfjellstunellen, rigg- og anleggsområde Fløyfjellstunellen og Delstrekning hovedsykkelrute mellom Festningskaien og Sandviksveien.

Bybanetraséen fra Kaigaten til Vågsbotn vil bli 12,7 km lang, inklusiv 5,7 km i tunnel. Traséen vil få 14 holdeplasser, inklusiv en ny holdeplass i Kaigaten. I tillegg vil det etableres en ny hovedsykkelrute fra Kaigaten til Vågsbotn. Denne skal bli 13 km lang, og vil i hovedsak gå i dagen. Hovedsykkelruten vil gå sammen med banen i et utvidet løp av Eidsvågtunellen, på en strekning på ca. 925 meter. Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen er cirka 3 km inklusiv miljølokk, og samlet ny lengde blir cirka 5,5 km.

Planforslagene berører svært mange eiendommer i sentrum og retning Vågsbotn.

Bilde er hentet fra Miljøløftet: https://miljoloftet.no/bybanen-til-asane2/

Reguleringsplaner fastsetter fremtidig arealbruk for de områdene som inngår i de enkelte planene. Reguleringsplanene vil altså sette rammene for hvordan de berørte grunneierne vil kunne disponere eiendommene sine i fremtiden. Planforslagene som er lagt ut på høring nå kan få store konsekvenser for den fremtidige disponeringen av berørte eiendommer. Noen grunneier må også påregne å måtte gi fra seg/få ekspropriert areal ifm. utbyggingen av bybanen fra sentrum til Åsane. Det å gi innspill til planforslaget er derfor en viktig mulighet for berørte grunneiere til å være med å påvirke den fremtidige arealbruken på egen eiendom, og hvilke konsekvenser den fremtidige utbyggingen av bybanen fra sentrum til Åsane får for den enkelte eiendommen.

Hvorfor bistand fra advokat?

Harris Advokatfirma AS har lang og god erfaring med å utarbeide innspill og merknader i ulike planprosesser, både i saker der grunneiere eller andre interessenter ønsker å opprettholde eksisterende arealformål i ny plan, eller få arealer utlagt til nye arealformål. Vi kan bistå med innsending av innspill, herunder vurderinger av mulighetene for å vinne frem med innspillet og hvilke argumenter som kan støtte opp under ønsket arealbruk. Ved behov setter vi sammen «team» som bistår både med innspill til planforslaget og -prosessen, og hva en bør tenke på ved eventuelt fremtidig grunnerverv/ekspropriasjon. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål og/eller ønsker vår bistand til dette.

Merknadsfrist er 21. desember 2022. 

Lenke til informasjon og dokumenter hos Bergen kommune:

Bybanen fra sentrum til Åsane: Delstrekning 1 (Kaigaten – Sandbrogaten)

Bybanen fra sentrum til Åsane: Delstrekning 2 (Sandbrogaten – Eidsvågtunnelen)

Bybanen fra sentrum til Åsane: Delstrekning 3 (Eidsvågtunnelen – Tertneskrysset)

Bybanen fra sentrum til Åsane: Delstrekning 4 (Tertneskrysset – Vågsbotn)

Bybanen fra sentrum til Åsane: Forlenget Fløyfjelltunnel til Eidsvåg

Bybanen fra sentrum til Åsane: Fløyfjelltunnellen – rigg- og anleggsområde

Bybanen fra sentrum til Åsane: Delstrekning Hovedsykkelrute (Festningskaien – Sandviksveien)