Yrkesskadeerstatning: koronasmitte og hjemmekontor

15. april 2020

I forbindelse med koronapandemien er arbeidshverdagen forandret for mange av oss. Det oppstår da en rekke juridiske spørsmål knyttet til yrkesskaderegelverket: Vil man ha krav på erstatning dersom man blir koronasmittet på jobb? Og hva skjer dersom man blir skadet mens man har hjemmekontor?

Endring av yrkessykdomsforskriften

Hvilke sykdommer som godkjennes som yrkessykdom og gir rett til yrkesskadeerstatning, er regulert av forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade.

I yrkessykdomsforskriftenes § 1 er det listet opp hvilke yrkessykdommer som skal likestilles med yrkesskade. Tidligere var ikke koronasmitte og COVID-19 omfattet av listen. Dette er nå endret, og «covid-19 med alvorlige komplikasjoner» er inntatt som en av de smittbare sykdommene som kan likestilles med yrkesskade. Reglene trer i kraft øyeblikkelig, og vil gjelde fra 1. mars 2020.

I regjeringens pressemelding viser arbeids- og sosialminister Isaksen til viktigheten av å få på plass gode sikkerhetsordninger for de som i spesielt stor grad utsettes for smitten:

«Helsepersonell står i førsterekke i bekjempelsen av koronasmitten. De gjøre en uvurderlig innsats for fellesskapet vårt, og utsettes samtidig for mer smitte enn de fleste andre. Nå endrer vi reglene, slik at helsepersonell som smittes på jobb dekkes av yrkesskadeforsikringen»

«Vi vet enda lite om ettervirkningen av koronaviruset, og det er derfor viktig å få på plass gode sikkerhetsordninger for de som i spesielt stor grad utsettes for smitten. Med de nye reglene vil eksempelvis en sykepleier som smittes på jobb og som får alvorlige komplikasjoner, kunne få full erstatning for et eventuelt økonomisk tap»

Endringen får virkning både for reglene om yrkesskade i folketrygdloven samt i yrkesskadeforsikringsloven.

Det er primært ansatte i helsevesenet som blir smittet under arbeid, som er omfattet av endringen i regelverket. Likevel vil også ansatte i andre yrker som blir smittet i forbindelse med arbeid der «virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare» være omfattet.

Slik smittesituasjonen har utviklet seg den siste tiden, har ikke helsemyndighetene oversikt over smittekildene. Det er ikke avklart om dette betyr at alle arbeidsplasser er å anse som «miljø med særskilt sykdom- eller smittefare». Selv om dette skulle være tilfelle, vil den store smittespredningen fort føre til at det blir vanskelige bevismessige spørsmål knyttet til om du har blitt smittet i arbeidssammenheng eller i privat sammenheng. Dette kan i praksis bety at endringen av regelverket hovedsakelig vil gjelde for ansatte i helsetjenesten.

Yrkesskade ved hjemmekontor?

Mange av oss arbeider nå hjemmefra i lengre perioder, for å bidra i den nasjonale dugnaden for å redusere smittefaren. I regjeringens pressemelding tydeliggjør Isaksen at ansatte fremdeles er dekket av yrkesskadeforsikringen ved arbeid på hjemmekontor:

Yrkesskadeforsikringen gjelder innenfor din vanlige arbeidstid, i det rommet du nå jobber i hjemme. Mange jobber hjemmefra som en del av den nasjonale dugnaden, og da skal man selvsagt ikke miste forsikringen sin.

For at du skal ha krav på yrkesskadeerstatning må skaden defineres som en «yrkesskade» og den må ha skjedd «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden». Dersom disse vilkårene er innfridd vil også skader som oppstår på hjemmekontor være omfattet av yrkesskaderegelverket. Det sentrale vurderingstema er om skaden har skjedd under utførelse av ordinært arbeid, i arbeidsgivers tjeneste.

Når man jobber på hjemmekontor kan det fort bli vanskelig å skille mellom arbeid og det private. Som et resultat vil det fort oppstå tvilstilfeller knyttet til om skaden er skjedd under utførelse av arbeidsoppgaver, eller om man er over i private gjøremål. Dette skille er det viktig å være bevisst på.

Det er lite rettspraksis som berører denne grensedragningen, og det vil bero på en konkret vurdering av om det enkelte skadetilfelle faller innenfor eller utenfor yrkesskaderegelverket. Her er det i praksis vanskelige skjønnsmessige vurderinger som må foretas. Det er da særlig viktig å være tydelig på detaljene rundt hvordan, hvorfor og hvor arbeidsulykken skjedde – for å sikre at NAV og forsikringsselskapet har den nødvendige informasjonen til å foreta vurderingen.

Ta kontakt!

En advokat med god kompetanse på yrkesskadesaker kan sikre at den nødvendige informasjonen blir kommunisert til forsikringsselskapet og NAV, og sikre at det blir foretatt en konkret vurdering av saken din.

Våre advokater har god kompetanse på å vurdere yrkesskadesaker, og bistår deg gjerne dersom du har spørsmål eller ønsker bistand i saken din.