Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR)

Avgjørelser fra BFJR - 2022

Nyhetsoppdatering om endringer i BFJR, med en oppsummering av sakene rådet behandlet i 2022.

 

Rådets sammensetning

Etter lang og tro tjeneste har Harald Kobbe, Nina Pettersen og Gunnar Størksen avsluttet sin innsats i rådet.

Thor Olaf Askjer har overtatt som ny leder av rådet.

Samtidig er rådet utvidet med fire nye medlemmer.

Sivilarkitekt, Siri Dalheim, og sivilingeniør Johanna Lohne Rognved ble medlemmer av rådet sommeren 2022.

Rådet fikk samtidig to nye juridiske medlemmer, Ottar F. Egset fra Advokatfirma Føyen og Samuel Skrunes fra CMS Kluge.

En solid og erfaren gruppe som har hatt mange nyttige og tverrfaglige diskusjoner i året som har gått. Nedenfor følger en kort oppsummering av sakene Rådet behandlet i 2022. Avgjørelsene kan leses i sin helhet her.

 

670 – Oppmannsavgjørelse

Saken gjaldt tvist mellom kommune og entreprenør om blant annet brukeravklaringer, grunntrykk og forsinket tilkomst til byggegrunn. Kontrakten som lå til grunn mellom byggherre og entreprenør var NS8407. Risikoen for uklare grensesnitt påhvilte byggherre, og hadde betydning for flere av tvistetemaene.

Entreprenør fikk medhold i kravet om fristforlengelse og dekning av merkostnader som følge av forsinket tilkomst til byggegrunnen. Videre fikk entreprenør medhold i krav om å få dekket merkostnader til nødvendig omprosjektering og endret utførelse som følge av at kravet til bæreevne ikke var oppfylt. Endelig fant rådet at entreprenør var berettiget dekning av merkostnader med bakgrunn i brukeravklaringer.

 

671 – Oppmannsavgjørelse

Totalentreprenør fremmet krav om tilleggsvederlag i forbindelse med bygging av kai. Byggherre fremmet krav om dagmulkt for forsinket overlevering. Kontrakten var basert på NS 8407.

Saken reiste spørsmål om entreprenøren hadde rett til å få vederlaget justert på bakgrunn av en mengdebeskrivelse eller om det var avtalt rundsum/fastpris.

Byggherre anførte at aktuelle forhold måtte ha vært klare for entreprenøren i oktober 2021, og at ha hadde tapt muligheten for tilleggsvederlag da entreprenør ikke varslet krav før mai året etter.

Rådet var enig med byggherre og kravet om tilleggsvederlag ble ansett for åpenbart for sent fremsatt, jf. NS 8407 pkt. 34.1.3 siste ledd.

Videre ble det lagt til grunn at byggherren hadde avvist kravet i tide, jf. NS 8407pkt. 5.

I forbindelse med spørsmål om dagmulkt drøftes hva som ligger i begrepet «brukstakelse» i NS 8407 pkt. 38.

 

672 – Rådgivende uttalelse

Avtale om NS 8407 og tvist mellom totalentreprenør og byggherre knyttet til to endringsmeldinger. EK 17 som gjaldt ivaretakelser av punktlaster fra lagerreoler på gulvkonstruksjoner og EK 47 omfattet leveranse av adgangskontrollanlegg.

For begge tvistepunktene var det spørsmål om hvilket arbeidsomfang som fulgte av kontrakten mellom partene. For EK 17 var det også uenighet om hvordan et eventuelt berettiget krav skulle underbygges og utmåles.

Rådet fant at entreprenøren var berettiget tilleggsvederlag for ivaretakelse av punktlaster fra lagerreolene, men ikke for leveransen av adgangskontrollanlegget.

 

673 – Rådgivende uttalelse

Tvist mellom hovedentreprenør og underentreprenør om utførelse og kostnader med rettearbeider. Det forelå ikke skriftlig avtale mellom partene.

Underentreprenøren ble nektet å utbedre fordi hovedentreprenøren var usikker på om resultatet ville bli godt nok. Spørsmål om underentreprenøren kunne gjøres ansvarlig for utbedringsarbeider gjennomført av andre, og om disse kostnadene kunne knyttes mot forhold underentreprenøren kunne gjøres ansvarlig for.

Rådet løste saken med en analogisk anvendelse av NS 8405 pkt 36.3, og fant at underentreprenøren ikke kunne holdes ansvarlig for kostandene til rettearbeidet.

 

674 – Voldgiftsdom

Tvist mellom byggherre og entreprenør om flere endringskrav i forbindelse med bygging av ny kommunal skole. Kontrakten var basert på NS8405.

Entreprenør krevde tilleggsvederlag knyttet til fem ulike endringsmeldinger. Entreprenøren vant ikke frem med sine krav om tilleggsverderlag for noen av postene.

 

675 – Oppmannsavgjørelse

Samspillskontrakt basert på NS8407. Tvist mellom totalentreprenør og byggherre knyttet til spørsmålet om kontraktssummen skulle indeksreguleres eller ikke. Spørsmål om partene hadde avtalt fast pris eller om målprisen kunne reguleres etter NS8407 pkt. 26.2.

Rådet fant at totalentreprenøren kunne kreve kontraktssummen indeksregulert. Avtalens ordlyd var ikke tilstrekkelig klar til at standardens bestemmelser var fraveket.

 

676 – Voldgiftsdom

Uenighet mellom byggherre og entreprenør om hvorvidt entreprenør hadde krav på fult vederlag for rundsumposter der hvor omfanget av arbeidene ble redusert. Partenes avtale bygget på NS 8405.

Rådet fant i denne konkrete saken at kontrakten ga hjemmel for å redusere alle relevante kostnader, herunder også rigg og drift kostandene.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.