Byggefasen

Offentligrettslige regler

Et entrepriseprosjekt blir berørt av mange ulike regler som myndighetene har pålagt aktørene, såkalte offentligrettslige regler. Offentlige myndigheter har i plan – og bygningsloven hjemmel til å pålegge stans og retting dersom ulovlige tiltak oppdages. Myndighetene har videre hjemmel til å ilegge tvangsmulkt ved unnlatt retting. Aktører som bryter regelverket kan også ilegges overtredelsegebyr. Ved forsett eller grov uaktsomhet kan enkeltpersoner også straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år, dersom overtredelsen er vesentlig.

Byggteknisk forskrift – TEK 17

TEK 17 inneholder tekniske minstekrav for byggverk. Forskriften gir overordnede krav til konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet, ytre miljø, inneklima, energi, m.m. Reglene er særlig gitt for å sikre at alle nye bygninger innfrir de samme minstekravene til sikkerhet. I kontraktsforholdet mellom byggherre og de andre aktørene i entrepriseprosjektet, er det normalt den prosjekterende som er ansvarlig for å planlegge byggverket i tråd med byggteknisk forskrift.

Kravene kan enten innfris ved å benytte forhåndsdefinerte preaksepterte ytelser, eller ved å dokumentere ved konkret analyse at forskriftens funksjonskrav er ivaretatt.

Byggesaksforskriften –  SAK 10  

SAK 10 inneholder nærmere regler for ansvarsfordelingen og saksbehandlingen for byggesaker. Det følger av SAK 10 at dersom tiltakshavers ansvar ikke videreføres til ansvarlige foretak, har tiltakshaver ansvar for at søknad, prosjektering og utførelse er i samsvar med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Ansvaret omfatter blant annet a) ansvar for å varsle naboer, motta og redegjøre for nabomerknader, og for søknadens innhold for øvrig, og b) ansvar for plassering, eventuell utarbeidelse og oppdatering av gjennomføringsplan, og for søknad om ferdigattest.

SAK 10 regulerer videre ansvarsområdene til ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende.

Kapittel 13 i SAK 10 regulerer ordningen med sentral godkjenning av foretak. Direktoratet for byggkvalitet administrerer ordningen og fører register over foretak med sentral godkjenning.

Byggherreforskriften

Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. Forskriften retter seg mot og gir plikter til byggherren (og dennes representant), koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften.

Byggherren har det overordnede ansvar for at HMS på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Før oppstart av arbeidet skal byggherren påse at det utarbeides en skriftlig HMS-plan. Den prosjekterende skal ivareta hensynet til HMS gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger. Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge HMS-planen og planlegge arbeidets utførelse under hensyn til nødvendige risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering.


Kontakt oss

Harris Advokatfirma kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.