Inngåelse av kontrakt

Håndverkertjenesteloven

Lovens virkeområde

Loven regulerer avtaleforholdet mellom privatpersoner (forbrukere) og profesjonelle entreprenører ved utførelse av arbeid/tjenester på ting (som f.eks. bil og båt) og fast eiendom. Oppdrag om tjenester slik som reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging o.l. er regulert av loven.

Dersom oppdraget gjelder oppføring av boliger eller arbeid i denne forbindelse kommer bustadoppføringsloven til anvendelse. Grensedragningen mellom de to lovene kan enkelte ganger være krevende.

Selv om partene har signert en kontrakt som regulerer mange av de samme forholdene som loven, vil kontrakten kunne inneholde regler som er ugyldige. Dette fordi håndverkertjenesteloven forbyr avtalebestemmelser som gir forbrukeren dårligere rettigheter enn loven.

Typiske problemstillinger

Et oppdrag om utførelse av tjenester inneholder mange potensielle fallgruver og punkter som partene kan bli uenige om. Som eksempler kan nevnes pris for arbeidet, fremdriften, kvaliteten, prosedyre ved endringer, tilleggskrav, fristforlengelse, erstatning, reklamasjon, mangler, sluttoppgjør, avbestilling og heving av kontrakten.

I motsetning til i bustadoppføringsloven stiller håndverkertjenesteloven ikke krav om at entreprenøren skal stille sikkerhet, og forbrukeren har normalt heller ikke adgang til å kreve dagmulkt ved forsinkelser. Dagmulkt, eller normalerstatning som loven kaller det, kan imidlertid noen ganger kreves ved forsinkelse dersom det følger av «alminnelig praksis» i den aktuelle bransjen.

Håndverkertjenesteloven inneholder en bestemmelse om at dersom håndverkeren har gitt et prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og iallfall ikke med mer enn 15 prosent.


Kontakt oss

Harris Advokatfirma kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.