Årets frister for registrering av fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling i Foretaksregisteret – 2019

29. august 2019

Foretaksregisteret har nå kunngjort hvilke frister som gjelder for at Foretaksregisteret skal garantere registrering av overnevnte transaksjoner med virkning for inneværende år.

Årets frister er

Elektronisk meldinger via Altinn:

  • Melding om vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling (beslutningsmelding) må være mottatt hos Foretaksregisteret innen oktober 2019.
  • Gjennomføringsmelding (og andre meldinger) bør være sendt innen desember 2019 for at meldingen skal bli registrert innen 31. desember 2019.

Meldinger på papir:

  • Beslutningsmelding må være mottatt innen oktober 2019.
  • Gjennomføringsmelding bør være mottatt innen november 2019.

Selv om det i praksis ofte er mulig å få registrert og behandlet meldinger etter ovennevnte datoer, er det viktig å merke seg disse fristene. Meldinger som er mottatt av Foretaksregisteret etter de ovennevnte tidsfristene «kan det være vanskelig å få registrert innen utgangen av året», jf. www.brreg.no. Da det i tillegg er et krav om at meldingen som mottas innen fristen må være fullstendig, anbefaler vi å sende inn meldinger i så god tid før nevnte frister som mulig.

Harris Advokatfirma anbefaler at transaksjoner som krever melding til foretaksregisteret planlegges og igangsettes god tid før disse tidsfristene.

Harris sin transaksjonsgruppe har lang erfaring, bred faglig kompetanse og er beredt til å bistå med din transaksjon. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere eventuell fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse, avvikling eller gjennomføring av andre typer transaksjoner.