Forslag til endringer i aksjeloven

5. februar 2019

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i høringsnotat av 31. januar 2019 regler for å gjennomføre direktiv (EU) 2017/828 i norsk rett og endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven § 8-10.

1. Aksjeloven § 3-8

Departementet foreslår to endringer i bestemmelsens første ledd; hvem som skal anses som «nærstående» endres slik at definisjonen sammenfaller med begrepet nærstående i IAS 24, og hvilke typer transaksjoner som omfattes endres ved at terskelen skal knyttes til selskapets balansesum. Terskelen er foreslått til 2,5%.

Det foreslås videre at styret kan godkjenne avtaler med selskapets nærstående, mot dagens krav om generalforsamlingsbehandling. Styret pålegges derimot en plikt til å sende informasjon om forestående avtaler med nærstående til aksjeeierne. Det foreslås videre å innføres bestemmelser om innholdet i meldingen.

Revisors krav til bekreftelse foreslås fjernes, men kravet til at avtaler med nærstående parter skal meldes til og kunngjøres i Foretaksregisteret foreslås videreført.

Dagens unntak i § 3-8 blir i all hovedsak videreført.

2. Aksjeloven § 8-10

Departementet foreslår at det inntas et unntak i § 8-10, tilsvarende § 8-7, slik at aksjeselskap kan gi finansiell bistand til tredjeperson ved erverv av aksjer i selskapet dersom ervervet danner et konsern. Unntaket som foreslås innført, innebærer at reglene for transaksjoner og finansiering før og etter oppkjøpstidspunktet i større grad er samsvarende.

Forskriften om unntak for enkelte typer eiendomsselskaper foreslås fjernet. Tilsvarende gjelder dispensasjonsadgangen.

Det stilles utvidete krav til innholdet i redegjørelsen som skal utarbeides før det gis finansiell bistand som nevnt i § 8-10. Styret skal utarbeide og signere en erklæring om at disposisjonen vil være i selskapets interesse og at den vil være forsvarlig med hensyn til selskapets likviditet og soliditet.

Redegjørelsen for aksjeselskap skal meldes til Foretaksregisteret og kunngjøres før den finansielle bistanden gis, slik at reglene i aksjeloven og allmennaksjeloven blir like.

Du kan lese hele høringsforslaget og øvrige forslag til endringer her.