Høyesterettsdom – konkurransegrunnlaget ved anbudskonkurranser

28. juni 2019

Høyesterett har i en avgjørelse 2. mai i år (HR-2019-830-A) fastholdt de strenge krav som stilles til byggherrens utforming av konkurransegrunnlaget ved anbudskonkurranser. Feil og uklarheter i anbudsgrunnlaget er byggherrens risiko. I den konkrete saken førte feil angivelse av sprengningsarealet i konkurransegrunnlaget til at sprengningsentreprenøren fikk rett til vederlagsjustering etter NS 8406:2009 punkt 19.4.

Priskonkurranse

Spørsmålet i saken var om entreprenøren hadde krav på tilleggsvederlag etter utførte sprengningsarbeider under en entreprisekontrakt med henvisning til NS 8406:2009 med Statens vegvesen. Det var tale om en utførelsesentreprise med enhetspriser. Anbudskonkurransen var lagt opp som en ren priskonkurranse, idet tildelingskriteriet var laveste pris. I kontrakten er anleggsprosjektet delt inn i arbeidsoperasjoner – prosesser – hvor hver prosess skulle prissettes per enhet, for eksempel per kvadratmeter eller kubikkmeter.

Byggherren hadde gitt uriktige opplysninger om sprengningsarealet under prosess 21.42 om rensk av bergoverflate i konkurransegrunnlaget. Mens det der fremgikk at arealet var 24 000 kvadratmeter, var det riktige tallet nærmere 48 000 kvadratmeter. Dette førte til at entreprenøren baserte prisingen på en vesentlig for høy gjennomsnittlig pallhøyde. Entreprenøren gjorde gjeldende at sprengningsprisen dermed ble satt altfor lavt, og at han har krav på vederlagsjustering på grunn av en prosjekteringssvikt som Statens vegvesen hadde ansvaret for.

Høyesteretts vurderinger

Linker til lovdata krever abonnement

Høyesterett tok utgangspunkt i at det dreiet seg om en offentlig anskaffelse og at oppdragsgiveren skal «sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen» (premiss 34). Videre skal byggherren fremskaffe og har ansvaret og risikoen for «tegninger, beskrivelser og beregninger som er nødvendige og egnet som grunnlag for utførelsen av kontraktarbeidet». Dette innebærer blant annet et ansvar for innholdet i konkurransegrunnlaget, se Rt-2010-1345 (Oslo Vei). Ansvaret omfatter også de mengdeangivelser som er gitt i kontrakten, jf. Rt-2012-1729 (Mika). Høyesterett viser også til og fastholder uttalelsene i Rt-2007-1489 (Byggholt) om at det er «anbudsinnbyderens ansvar å sørge for et klart og entydig anbudsgrunnlag». På den annen side har entreprenøren risikoen for sine kalkyler.

Høyesterett presiserte at anbudsgrunnlaget skal tolkes objektivt. Det er det som omfattes av anbudsgrunnlaget etter en objektiv fortolkning som må legges til grunn. Byggherren hadde anført at korrekt sprengningsareal kunne ha blitt beregnet ved bruk av tverrprofilene (U-tegninger) som også var omtalt i konkurransegrunnlaget. Det var uklarheter i anbudsgrunnlaget og uenighet om tverrprofilene var en del av anbudsgrunnlaget. Høyesterett kommenterer dette med at «Det er på denne bakgrunn i det minste ikke helt innlysende at Statens vegvesen har uttrykt klart nok at også D2 med tegninger mv. var en del av konkurransegrunnlaget.» (premiss 44). Høyesterett viser så til at «Konkurransegrunnlaget synes ikke å ha inneholdt andre uttrykkelige opplysninger om sprengningsarealet – heller ikke i tverrprofilene (som det var uklart om var del av konkurransegrunnlaget)

De korrekte arealene/mengdene kunne blitt beregnet med utgangspunkt i de elektroniske tverrprofilene som var gjort tilgjengelig gjennom «Vips-data» – Vegvesenets interaktive planleggingssystem. Men slik beregning krever en særlig programvare som de færreste entreprenører har. Høyesterett kommenterte at man ikke kan stille krav til entreprenørene om å anskaffe en særlig programvare for å benytte byggherrens database. Entreprenøren hadde benyttet en vanlig metode for beregning av enhetsprisene på grunnlag av de opplysningene som byggherren hadde gitt i anbudsgrunnlaget. Entreprenøren hadde følgelig «opptrådt som en normalt forstandig tilbyder». Følgelig kunne entreprenøren forholde seg til de opplysningene som var gitt i anbudsgrunnlaget og som gjaldt sprengningsarbeidet. Da disse var uriktige, hadde entreprenøren krav på vederlagsjustering.

Særlig viktig er det å merke seg at Høyesterett påpeker at tolkningsprinsippet om at beskrivelser gis prioritet foran tegninger ved motstrid, også gjelder under NS 8406:2009 til tross for at dette ikke uttrykkelig fremgår av standarden slik som gjør i NS 8405:2008 punkt 3.2 andre ledd, jf. punkt 3.1. Høyesterett uttalte at «dette må anses som et alminnelig prinsipp som får anvendelse også under denne standarden».

Du kan lese mer om vederlagsjustering her.


Kontakt oss

Harris Advokatfirma kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.