Ny dom fra Høyesterett – eiendomsretten i luftrommet

20. mai 2022

Harris Advokatfirma AS har vært i Høyesterett i en sak om hvorvidt gondolbanen «Hangursbanen» på Voss går igjennom et luftrom som eies av eiendommene under, eller om den krysser et luftrom som er fritt.

Behov for rettsavklaring

Som vi tidligere har skrevet er det nærliggende å anta at luftrommet over eiendommer i fremtiden i større grad vil bli utnyttet enn i dag. Det er blant annet planer om å oppføre flere nye gondolbaner i tettbebygd strøk i Norge, og det er nødvendig med en avklaring av grunneiernes rettslige posisjon, både med hensyn til eiendomsrettens utstrekning og grunneiernes erstatningsposisjon.

Sakens hovedtema

Sakens hovedtema var hvor langt opp i luftrommet eiendomsretten strekker seg, og da hvilket regelsett som kommer til anvendelse for eventuelle erstatningskrav for økonomisk tap fra grunneiernes side. Hvor langt opp man eier har ikke tidligere vært tema for Høyesterett, og dommen gir en nyttig avklaring av hvordan grensen skal trekkes og hvilke interesser som skal vektlegges når grensen trekkes.

Dommen

I dette konkrete tilfellet konkluderte Høyesterett med at banen går gjennom et luftrom som eies av grunneierne. Banen strekker seg mellom ca. 28 meter og litt over 60 meter over bakken. For Voss Gondol har det vært viktig å få avklart at krav på erstatning vurderes ut fra riktig rettslig grunnlag.