Sotrasambandet – grunneiere takker ja til hva?

3. juli 2019

Skal en grunneier frivillig akseptere at Statens vegvesen skal få sette i gang et arbeid og inngå avtaler som grunneier ikke vet den hele og fulle konsekvensen av?


OPS

Offentlig–privat samarbeid (OPS) er en ordning for å finansiere bygging av offentlige bygninger og veier.

OPS betyr at staten betaler private firmaer for å finansiere, bygge og vedlikeholde offentlige bygg eller veier. De private aktørene påtar seg den økonomiske risikoen.


Avtale mellom Statens vegvesen og grunneiere

Som et utgangspunkt skal det forsøkes å oppnå avtaler mellom Statens vegvesen og grunneierne om den erstatning grunneierne har krav på. Statens vegvesen har også en plikt til å forhandle og søke enighet ved avtale.

For at grunneier skal vite hva det skal inngås avtale om må det være avklart hvordan inngrepet på eiendommen blir. Særlig der det er boligeiendommer og næringseiendommer som blir berørt er det sentralt å få avklart alle detaljer omkring dette. Det gjelder både det inngrepet ved erverv av areal permanent og ikke minst det midlertidige erverv av areal som skal brukes som anleggsområde.

Anleggsperioden kan strekke seg over flere år og ha store negative konsekvenser for den berørte eiendom og eieren av denne. Dette kan gjelde alt fra støy, støv til adkomst og hvordan eiendommen blir tilbakeført. For det permanente inngrep er det avgjørende å få avklart hvordan eiendommen til grunneier vil se ut når Sotrasambandet er ferdigstilt.

OPS løsningen gir store utfordringer

Her kommer problem med OPS løsningen inn. Statens vegvesen vil forhandle om avtaler med grunneierne før anbudsdokumenter er sendt ut og entreprenør er valgt og før nødvendige avklaringer om sentrale tema for inngrepet foreligger.

Det betyr at representantene for Statens vegvesen ikke kan svare på spørsmål som er helt avgjørende for at grunneier skal ha nødvendig grunnlag for å vurdere konsekvensene av inngrepet og vurdere tilbud på erstatning fra Statens vegvesen.

Dette er en fremgangsmåte ved OPS prosjekt som totalt avviker fra etablert praksis i andre offentlige prosjekter hvor det forhandles om erstatning til grunneier og inngrepet og betydningen det har er avklart.

Hva med Statens vegvesen sin plikt?

Konsekvensen av dette er at det i et stort antall saker i Sotrasambandet ikke blir enighet om en avtale da grunneier ikke vet betydningen og rekkevidden av en avtale. Dette også for flere saker hvor det åpenbart hadde blitt avtaler om avklaringer hadde foreligget.

Enda verre er at flere grunneiere inngår avtaler uten å vite konsekvensen av dette.
Når det ikke er mulig å oppnå enighet ved avtale må erstatningen grunneier har rett på fastsettes av en skjønnsrett som medfører ekstrakostnader for Statens vegvesen og ofte er en belastning for grunneier.

I tillegg fremstår hele situasjonen som meningsløs når Statens vegvesen inviterer til forhandlinger uten at de kan svare på hva de forhandler om. Det reiser også spørsmål om Statens vegvesen sin plikt til å komme med tilbud om erstatning er oppfylt.

Situasjonen er også tilsvarende problematisk når Statens vegvesen ber om rett til å sette i gang arbeidene før erstatning er fastlagt (arbeidstillatelse).

Grunneierne og Statens vegvesen er nok ofte uenig i mange forhold, men jeg tror nok at det er enighet om at OPS løsningen innebærer store utfordringer ved forhandlingene når det skal forhandles om erstatning før det er avklart hvilke betydning Sotrasambandet har for de berørte eiendommene.

Andre artikler om Sotrasambandet:

Forslag til reguleringsplan for FV 555 Kolltveit – Vorland og FV 561 Kolltveit – Ågotnes (Sotrasambandet)

Rv. 555 Sotrasambandet – informasjon til berørte grunneiere