Rv. 555 Sotrasambandet – informasjon til berørte grunneiere

27. september 2018

Statens vegvesen har nå begynt å sende ut brev om eiendomserverv til berørte grunneiere i forbindelse med utbyggingen av  Rv. 555 Sotrasambandet. Dette er berørte grunneiere som må avgi grunn eller rettigheter til Statens vegvesen for at Sotrasambandet kan bygges. Mer informasjon om utbyggingen av Sotrasambandet finner dere på Statens vegvesen sine nettsider.

Harris Advokatfirma AS representerer allerede en rekke grunneiere som har fått denne type brev fra Statens Vegvesen.

Formålet med brevet er at Statens vegvesen vil starte opp en forhandling for, om mulig, bli enig med grunneieren om en erstatning.

Normalt begynner møtet med en befaring på eiendommen hvor Statens vegvesen redegjør kort for vegplanene. I den forbindelse legges det frem kart som viser inngrepene på eiendommen. Det som Statens vegvesen skal erverve til eie og det som skal disponeres midlertidig i anleggsfasen er markert og  det er angitt cirka hvor mange kvadratmeter dette utgjør.

Etter dette varsler Statens vegvesen at de skal komme med et tilbud på erstatning.

Grunneier har ved tvangserverv av fast eiendom som her krav på full erstatning. I dette ligger at grunneier skal stilles økonomisk likt før og etter inngrepet. Erstatningen skal være det som gir høyest erstatning etter salgsverdi eller bruksverdi. I noen tilfeller har grunneier også krav på gjenervervserstatning. Ulempeserstatning som støy, støv og andre ulemper som følge av vegtiltaket skal også vurderes.

Hver eiendom må vurderes konkret og individuelt for å sikre at den enkelte grunneier får full erstatning. Vurderingen av hva som er full erstatning krever kunnskap og erfaring.

Eiendomservervene er også svært forskjellige, alt fra innløsning av hele boligeiendommer og næringseiendommer til mindre inngrep ved erverv av bare mindre ubebygde deler av eiendommen.

Eiendommens kvaliteter har også stor betydning, er det opparbeidet hage eller bare en skråning, er det areal som kan bygges ut evt. ved påbygning på eksisterende bygning.

Samtidig må det avklares hvilken bruk som kan gjøres av eiendommen, kun den bruk som rent faktisk er i dag eller en annen påregnelig bruk som kanskje gjør eiendommen mer verdifull og inngrepet derved medfører større tap.

Statens Vegvesen har i sine retningslinjer for eiendomserverv at de skal tilby en erstatning som er lik den som grunneier kan forvente å få om erstatningen må avgjøres ved domstolen (Skjønnsrett).

Erfaringsmessig har det vist seg at tilbudet om erstatning bygger på et fast verdsettelsessystem og ikke på en individuell vurdering av det tap som den enkelte grunneier påføres.

Siste eksempel på dette var ved forhandlingene for grunneiere langs Hjellestadvegen. Begrunnelsen for denne sjablongvurderingen fra Statens Vegvesens side er at de vil behandle alle likt. Dette er ikke i samsvar med grunneiers rettighet på full erstatning. Skal alle behandles likt skal det innebære at alle får full erstatning etter en konkret individuell vurdering av eiendommene.

For en grunneier er det svært vanskelig å kunne vurdere om tilbudet som Statens vegvesen kommer med er i samsvar med det grunneieren har krav på. Det er derfor loven har det system at grunneier har rett på juridisk bistand på Statens vegvesen sin regning for å kunne sikre at de får full erstatning. Normalt dekker også Statens vegvesen på forespørsel slik bistand under forhandlingene, herunder for å vurdere tilbudet,  om det skal godtas eller undergis ytterligere forhandlinger eller om erstatningstilbudet er så dårlig at saken bør prøves for skjønnsretten.

At det er vanskelig å fastsette hva som er full erstatning vises bl.a. ved at skjønnsretten, som skal fastsette erstatningen om enighet ikke oppnås, består av 5 dommere; en juridisk fagdommer og 4 skjønnsmedlemmer med kompetanse på verdsettelse av fast eiendom.

Grunneiers rett til dekning av utgifter til juridisk bistand gjelder også for skjønnsretten, men er likevel begrenset til nødvendig juridisk bistand. Det er derfor viktig å velge advokater som har erfaring fra saksfeltet og vet hva som er nødvendig slik at ikke grunneier risikerer å måtte betale selv for det som går utover dette.

Les mer om grunneiers rettigheter i slike saker her.

Vi i Harris advokatfirma AS har lang og bred erfaring innenfor feltet. Vi har representert og representerer en rekke grunneiere i store samferdselsprosjekt. Foruten Sotrasambandet gjelder dette Hjellestadvegen, flere vegprosjekt i Askøypakken , Rådal – Svegatjørn, Ringveg Vest for å nevne noen. Videre representerer vi grunneiere som blir/ble berørt av Bybanen fra Sentrum til Flesland og nå traséen til Haukeland og Fyllingsdalen.

Harris er en god rådgiver i den prosessen som flere av grunneierne i Bergen og på Sotra nå går inn i.

Dersom dere har mottatt brev fra Statens vegvesen vedr. Rv. 555 Sotrasambandet eller spørsmål i denne eller andre offentlige utbyggingsprosjekter, er dere velkommen til å ta kontakt med våre advokater med spesialkompetanse på ekspropriasjon.