Styrket vern om varslere – nemndløsning for gjengjeldelesessaker

4. august 2021

Den 1. juli 2021 trådte en lovendring i kraft som kan få stor betydning i varslingssaker. Det er kommet en ny bestemmelse § 2 A-8 i loven som gir mulighet for å bringe saker om gjengjeldelse etter varsling inn for Diskrimineringsnemnda.

Bestemmelsen og lovforarbeidet

Den nye bestemmelsen lyder slik: «Tvister om brudd på forbudet mot gjengjeldelse etter § 2 A-4 kan bringes inn for Diskrimineringsnemnda. Dette gjelder likevel ikke saker om oppsigelse eller avskjed. De nærmere regler om Diskrimineringsnemndas myndighet og saksbehandling mv. følger av diskrimineringsombudsloven.»

Hensikten er å etablere et «lavterskeltilbud» for saker om anført gjengjeldelse, jf. Prop. 154 L (2020-2021). Endringen er gjort som en del av lovgivers arbeid med å styrke vernet om varslere. Dette er en oppfølging av tidligere utredningsarbeid fra Varslingsutvalget hvor et flertall anbefalte en slik løsning.

I høringsrunden delte arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene seg i synet på om et slikt lavterskeltilbud var ønskelig. Arbeidstakerorganisasjonene så dette som et positivt tiltak i slike saker, mens arbeidsgiverorganisasjonene fremhevet rettssikkerhetshensyn og mente det var behov for domstolenes kompetanse.

Departementet valgte å anbefale nemdløsning slik det var foreslått og henviste blant annet til at relativt få slike saker har kommet opp for domstolene. Det ble også redegjort for tiltak som skulle sikre rettssikkerheten til arbeidsgiver og omvarslede ved behandling i Diskrimineringsnemnda. Med dette mente departementet både at et lavterskeltilbud ble sikret og at rettssikkerhetshensynet ble ivaretatt tilfredsstillende.

Saksbehandlingen

Det er gratis å bringe en sak inn for Diskrimineringsnemnda og klager risikerer heller ikke å måtte dekke motpartens saksomkostninger.

Prosessen kan gjennomføres digitalt gjennom nemndas prosesskjema. Saksbehandlingen er i utgangspunktet skriftlig. Men i saker hvor det kreves oppreisning har partene anledning til å kreve muntlig behandling. Nemnda kan også selv beslutte muntlig behandling av hensyn til sakens opplysning.

Du kan lese mer om Diskrimineringsnemnda her.

Virkningen

Diskrimineringsnemnda kan tilkjenne oppreisning, og i begrenset grad erstatning, til arbeidstakere som har vært utsatt for ulovlig gjengjeldelse. Det siste kun i «enkle saksforhold» og ved enstemmighet i nemda. Nemnda kan ikke behandle saker hvor det anføres at en oppsigelse eller avskjed er gjengjeldelse. Det er heller ikke slik at nemnda kan komme med pålegg til arbeidsgivere eller fatte vedtak om tvangsmulkt.

Nemnda selv mener den er godt rustet til å håndtere slike saker.

Det vil kun være saker hvor de påståtte gjengjeldelseshandlinger har skjedd etter 1.7.2021 som kan bringes inn for nemnda til behandling. Varslingen som foranlediger handlingene kan ligge forut for 1.7.2021.

Det som da gjenstår å se er hvorvidt dette vil føre til en stor pågang av saker for Diskrimineringsnemnda, med tilhørende prosesskostnader særlig for arbeidsgivere. Etter vårt syn er slike saker gjennomgående utfordrende bevismessig samt preget av sterke karakteristikker og påstander. Særlig situasjonen for og vernet for omvarslede arbeidstakere reiser vanskelige problemstillinger i den praktiske håndteringen av slike saker.

Bistand fra advokat

Arbeidsrettsadvokatene i Harris håndterer jevnlig og har bred erfaring med oppdrag for nemnd og domstol. Trenger du bistand eller har sak for Diskrimineringsnemda, ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.