Arbeid på hjemme­kontor krever skriftlig avtale

18. august 2022

Fra 1. juli 2022 gjelder det nye regler for arbeid på hjemmekontor. Reglene er viktige både for arbeidsgiver og for arbeidstaker.
De nye reglene gjør at mange arbeidsgivere nå må inngå skriftlige avtaler med sine arbeidstakere.

Bakgrunnen for og endringene i forskriften

Den gjeldende forskrift om hjemmekontor hadde både som følge av utviklingen i forbindelse med Covid-pandemien, men også samfunnsutviklingen (særlig utvikling i ny teknologi mv.) et behov for oppdatering og endring.
Ikrafttredelsen medfører endringer i virkeområdet, kravet til skriftlig avtale, kravene til arbeidsmiljø, arbeidstid og Arbeidstilsynets kompetanse.

Du kan finne lenke til forskriften her.

Endringen i virkeområdet

Den helt sentrale endringen er at forskriften nå gjelder for arbeid som utføres på hjemmekontor, med unntak for «kortvarig eller sporadisk arbeid».
Forskriften har en ganske betydelig rekkevidde. Veldig mye av det som vi vanligvis oppfatter som «arbeid fra hjemmekontor» vil nå omfattes av forskriften.

Departementet har uttalt at forskriftens virkeområde avgrenses mot «korte perioder med hjemmearbeid» og «hjemmearbeid som skjer av og til, men ikke i for stort omfang eller som en fast ordning».

Som et eksempel på sporadisk arbeid er nevnt at «arbeidstakere av og til tar med seg arbeid hem og utfører noen timers arbeid hjemmefra». Men det legges så til «Dersom hjemmearbeidet har et visst omfang og utføres jevnlig, for forskriften etter departementets syn i utgangspunktet komme til anvendelse.»

Spørsmålet blir om arbeidstakere i frie yrker og særlig selvstendige stillinger som jevnlig planlegger og utfører kveldsarbeid vil omfattes av forskriften? Departementets uttalelse kan tas til inntekt for en slik forståelse.

Etter vårt syn vil det være å trekke uttalelsen til Departementet for langt å legge et slikt utgangspunkt til grunn. Slike arbeidssituasjoner er gjennomgående tilfeldige og et resultat av den enkelte arbeidstakers planlegging som arbeidsgiver i liten grad kan påvirke. Omfanget av slikt hjemmearbeid reguleres i hovedsak av den enkelte arbeidstaker og vil variere fra dag til dag og uke til uke. Så fremt arbeidsgiver ikke planlegger for og tillegger en arbeidstaker så omfattende arbeidsoppgaver at et relativt betydelig slikt hjemmearbeid jevnlig er nødvendig vil dette etter vårt syn måtte karakteriseres som «sporadisk arbeid». Men dette må nok vurderes fra sak til sak.

Arbeidstilsynet har uttalt at dersom omfanget av hjemmearbeidet samlet utgjør mindre enn en dag i uken i snitt vil det være sporadisk selv om det er jevnlig hjemmearbeid.
Det som påpekes er at en arbeidsgiver må vurdere om «hjemmearbeidet er en del av en fast ordning.»

Du kan lese arbeidstilsynets veileder her.

Vi mener at der arbeidsgivere er kjent med og aksepterer at arbeidstakere organiserer sitt arbeid slik at de jevnlig arbeider minst en full arbeidsdag i uken hjemmefra vil ordningen omfattes av forskriften.

Skriftlig avtale

Det skal inngås skriftlig avtale om hjemmekontor. Dette er i tillegg til den ordinære arbeidsavtalen.

  • Omfanget av arbeidet skal angis.
  • Arbeidstiden som gjelder skal angis.
  • Det skal angis varighet av avtalen.
  • Eierskapet til og vedlikeholdsansvar for utstyr som benyttes skal angis.

Krav til arbeidsmiljøet og arbeidstid

Krav til arbeidsmiljøet gjelder også hvor ansatte jobber hjemmefra. Arbeidsgivere har altså en plikt til å legge til rette for nødvendig utstyr og for et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid gjelder fra 1. juli 2022 også på hjemmekontor. Dermed er det ingen særskilte regler om arbeidstid fra hjemmekontor.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har kompetanse til å føre tilsyn med etterlevelsen av bestemmelsene. Dette betyr at Arbeidstilsynet kan kontrollere om kravet til skriftlig avtale er oppfylt, og at inngåtte avtaler oppfyller kravene.

Men Arbeidstilsynet kan ikke føre stedlig tilsyn hos arbeidstakere uten etter særskilt avtale.

Arbeidstilsynet har en omfattende rettleder på sine hjemmesider.

Hva betyr endringen i forskrift om hjemmekontor

Mange arbeidsgivere har hatt et lite bevisst forhold til ansatte som har jobbet på hjemmekontor og må gjøre en kritisk gjennomgang av sin praksis.

I de situasjoner hvor ansatte fast jobber arbeidsdager på hjemmekontor enten dette er etter eget ønske eller etter pålegg fra arbeidsgiver må det på plass skriftlige avtaler.

Arbeidsgivere bør som en del av egen bevisstgjøring, og for å oppfylle sine plikter, kontrollere dette. Et tiltak vil være å slå fast i personalhåndbok at hovedregel og utgangspunktet for arbeidet er virksomhetens kontor, og at hjemmekontor må avtales konkret med den enkelte leder. Arbeidsgivere vil med en slik løsning sikre  kontroll med omfanget, og kunne inngå skriftlige og individuelle avtaler om hjemmekontor der dette er nødvendig.

Råd og veiledning

Ønsker du å vite mer om hvordan du som arbeidsgiver skal oppfylle dine plikter. Ta kontakt med våre advokater for bistand.