Arbeidsrettens nyttårsraketter inn i 2024

5. januar 2024

Vi feirer det nye året med å kort minne arbeidsgivere om nyttårsrakettene fra lovgiver innenfor arbeidsretten. Flere endringer i arbeidsmiljøloven trådte i kraft fra 1.1. 2024. Arbeidsgivere må være kjent med og forholde seg til disse endrede rammevilkår fremover.

Arbeidsgiver har et utvidet ansvar ved nedbemanning og oppsigelser i konsern

For arbeidsgivere som er del av konsern er det i forbindelse med nedbemanning tredd i kraft endringer som utvider arbeidsgivers ansvar.

  • Arbeidsgiver plikter nå å vurdere om det er og eventuelt tilby annet passende arbeid i hele konsernet. Dvs. at alle andre konsernselskaper også inngår ikke bare det selskapet hvor arbeidstaker er ansatt.
  • Arbeidstakeren vil ha fortrinnsrett til ledige stillinger i alle virksomheter som inngår i konsernet. Så lenge arbeidstakeren er kvalifisert for stillingen. Denne fortrinnsretten til tilsettelse i øvrige deler av konsernet bortfaller om arbeidstaker har avslått et tilbud om annet passende arbeid i forbindelse med nedbemanningen.

Presisering av arbeidstakerbegrepet og presumsjonsregel

Det er gjort endringer i arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven § 1-8. Dette er en presisering ved henvisning til noen av de elementer som etter praksis inngår i vurderingen av om det foreligger et ansettelsesforhold eller et oppdragsforhold.

I arbeidsmiljøloven § 1-8, første ledd siste punktum, innføres også en presumsjonsregel. Denne innebærer at utgangspunktet for vurderingen er at det foreligger et ansettelsesforhold med mindre oppdragstaker gjør det overveiende sannsynlig at «det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.»

Terskelen for opprettelse av arbeidsmiljøutvalg og valg av verneombud

Med endring i arbeidsmiljøloven § 7-1 er det fra 1. januar krav om at arbeidsmiljøutvalg i virksomheter som jevnlig har minst 30 arbeidstakere (mot tidligere 50), eller ved 10 ansatte om det kreves av noen av partene (mot tidligere 30).

Etter arbeidsmiljøloven § 6-1 skal det nå velges verneombud for virksomheter som har 5 arbeidstakere (mot tidligere 10). Videre presiseres nå i loven at verneombud har oppgaver også overfor innleide og selvstendige oppdragstakere i virksomheten.

Styrking av retten til fast ansettelse for midlertidig ansatte

Arbeidsmiljøloven § 14-9 syvende ledd er endret. Endringen innebærer at midlertidige ansatte som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år (mot tidligere fire) etter andre ledd bokstav a, b tidligere f har rett til fast ansettelse.

Forbudet mot trakassering styrkes

Ved endring i arbeidsmiljøloven § 4-3 tredje ledd presiseres det nå at arbeidstakere ikke skal utsettes for seksuell trakassering i tillegg til det generelle forbudet mot trakassering. Dette er ingen endring i rettstilstanden, men en fremhevelse av vernet mot seksuell trakassering.

Lovendring tar også inn en definisjon av begrepene «trakassering» og «seksuell trakassering».  Disse definisjonene samsvarer med den definisjonen som er gitt i likestillings- og diskrimineringsloven § 13.

God oversikt og planmessig arbeid er viktig

De stadige endringer og nye krav til arbeidsgivere krever at organisasjoner til enhver tid har god oversikt over dette regelverket, og at denne kjennskapen også må foreligge hos alle ansatte med lederansvar eller med funksjoner i henholdsvis arbeidsmiljøutvalg og hos verneombud. Arbeidsgivere må utvikle gode og oppdaterte rutiner for å håndtere alt fra nedbemanningsprosesser i konsern til varslingssaker mv. Vi bistår både private og offentlige virksomheter innenfor alle disse temaer.