«Funkygine» tapte i lagmannsretten – ikke grovt uaktsomt av selger å ta feil av sølvkre og skjeggkre

18. juni 2020

Skadedyret skjeggkre har satt sitt preg på eiendomsmarkedet i Norge de siste årene, og mange saker har også funnet veien til domstolene. Influenser Jørgine Massa Vasstrand, også kjent som «Funkygine», fikk i mai i år ikke medhold av Borgarting lagmannsrett med sitt krav om prisavslag og erstatning etter at det man trodde var sølvkre i den nykjøpte leiligheten viste seg å være skjeggkre.

Dommen

Hovedtema i dommen, som ble avsagt 22. mai 2020, var om Vasstrand og ektefellen hadde reklamert «innen rimelig tid» på forekomsten av skjeggkre jf. avhendingsloven § 4-19 første ledd. I tillegg var det et spørsmål om selgeren hadde opptrådt grovt uaktsomt ved ikke å undersøke hva slags kre som fantes i leiligheten, slik at man ikke kunne gjøre gjeldende at det var reklamert for sent jf. avhendingsloven § 4-19 tredje ledd.

Lagmannsretten kom, på samme måte som tingretten, til at Vasstrand hadde reklamert for sent. Videre at det ikke var grovt uaktsomt av selgeren at man ikke hadde undersøkt hva slags type kre man hadde observert i leiligheten.

Kjøpet av borettslagsleiligheten ble gjennomført sommeren 2017, og Vasstrand overtok 13, juli 2017. I egenerklæringsskjemaet hadde selgeren krysset av for at det var påvist sølvkre i leiligheten. I september samme år postet styreleder i borettslaget en melding på deres Facebook-gruppe om at man hadde kontaktet skadedyrkontrollen i forbindelse med økende forekomster av sølvkre og mistanker om skjeggkre. Til dette svarte Vasstrand at det var positivt at det ble foretatt undersøkelser, og at de også hadde mye sølvkre i sin leilighet. Det kom ytterligere informasjon utover høsten, og den 7. november ble endelig rapport om forekomst av skjeggkre gjort tilgjengelig for beboerne.

Vasstrand og ektefellen fremsatte ikke en nøytral reklamasjon før 19 februar 2018, 3 måneder og 12 dager etter at rapporten som konkluderte med store forekomster av skjeggkre i borettslaget var gjort tilgjengelig for beboerne. Lagmannsretten kom til at reklamasjonsfristen begynte å løpe da rapporten ble tilgjengeliggjort. På dette tidspunktet var de også kjent med at det var sølvkre i egen leilighet, at det var påvist skjeggkre i to leiligheter i samme oppgang. Rapporten ga uttrykk for at det var stor forvekslingsfare mellom sølvkre og skjeggkre. Ellers kom retten til at det var «klart» at selger ikke hadde opptrådt grovt uaktsomt. Man kunne ikke klandres for at det ikke ble foretatt nærmere undersøkelser for å avklare om de observerte skadedyrene var sølvkre eller skjeggkre.

Dommen illustrerer viktigheten av å gjøre potensielle mangler gjeldende mot selger så fort som mulig ved å fremsette en nøytral reklamasjon. Om man bruker for lang tid vil kravet kunne gå tapt. Dette ser vi ofte at kjøpere ikke tenker på, og at krav går tapt som følge av for sen reklamasjon.

Det underliggende spørsmål om skjeggkre utgjør en mangel som gir rett til prisavslag for bekjempelseskostnader, eller for et anført verdiminus på leiligheten, ble ikke behandlet. I lys av rettspraksis den siste tid er det etter vårt syn vanskelig å vinne frem med krav på prisavslag for en redusert verdi på bolig.

Harris Advokatfirma AS

Trenger du bistand i forbindelse med vurdering av potensielle mangler etter kjøp av fast eiendom? Ta kontakt med tilknyttede advokater eller les mer på våre nettsider.