Permittering i koronakrisen

16. mars 2020

Pandemien

Den pandemien som nå har truffet Norge og resten av verden har medført svært store utfordringer for næringslivet. Aktørene utfordres ved at råvarene forsvinner, kundene forsvinner, arbeidstakere forsvinner eller de pålegges å stenge ned virksomheten (f.eks. frisører).

For å begrense skadevirkningene har regjeringen fremmet en rekke forslag som skal lette på situasjonen særlig for arbeidsgiversiden, men også for arbeidstakere.

Varslingsfristen for permittering

Det er normalt en 14 dagers frist for å varsle arbeidstakere før permittering iverksettes. Det er unntak fra denne regelen som åpner for kun 2 dagers varslingsfrist i prekære situasjoner.

Her vil i mange tilfeller utslagene av statlige virkemidler knyttet til krisen kunne danne grunnlag for en slik redusert varslingsfrist.

Likevel kan ikke en arbeidsgiver unnlate å gjøre en konkret vurdering av om den kortere fristen kommer til anvendelse.

Endring i arbeidsgiverdagene

Lovforslaget til regjeringen på fredag 13.3.2020 medførte en reduksjon av arbeidsgivers plikt til å yte lønn etter permitteringslønnsloven fra 15 til 2 dager.

Med dette ønsker regjeringen å redusere kostnadene knyttet til en permittering vesentlig for arbeidsgivere. Tiltaket er tenkt begrenset i tid frem til 31.10.2020.

I kjølvannet av lovforslaget har det alt kommet en strøm av permitteringer. Dette vil sannsynligvis fortsette i tiden fremover ettersom virkningene av pandemien og tiltakene knyttet til denne brer om seg.

Arbeidsgiver må ikke glemme

Det må kunne dokumenteres at arbeidsgiver har saklig grunn for å gjennomføre en permittering og foretas en saklig utvelgelse av de arbeidstakere som berøres.

Arbeidsgiver må heller ikke glemme å følge de formelle kravene til varsling og evt. Drøfting med tillitsvalgte.

Videre må Nav varsles i forbindelse med permitteringer.

Arbeidstakerne

Stortinget har også i fellesskap den 16.3.2020 kommet til at arbeidstakere skal sikres bedre mot det store lønnstapet som følger av en permittering og den reduserte arbeidsgiverperioden. Konkret innebærer dette ifølge presseoppslagene at:

  • Arbeidstakere får full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker fra dag 3 til 20. Denne midlertidige ordningen følger i utgangspunktet varigheten av de øvrige tiltak. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Med andre ord vil staten ta regningen i 18 dager etter utløpet av arbeidsgiverperioden.

Deretter vil arbeidstakere gå over på regulerte dagpengeytelser. De kan da få maksimalt opptil 62,4 prosent av inntektene de hadde siste 12 eller 36 avsluttede kalendermånedene før søknad om dagpenger.

Likevel slik at de maksimalt får 7 190 kroner per uke før skatt.

I dagpengekalkulatoren til Nav kan den enkelte beregne sin utbetaling.

Merknader

Det har alt blitt varslet, og vil fremover bli varslet, et skred av permitteringer. Gjennom de tiltak som er iverksatt ønsker lovgiver å lette byrden både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Arbeidsgiver må i situasjonen ikke glemme at det er krav for permittering både til å kunne dokumentere en saklig grunn og formalregler ved gjennomføring.

Arbeidsrettsgruppa i Harris bistår en rekke virksomheter med problemstillinger knyttet til den pågående pandemien.

Les mer om hva arbeidsgiver kan og bør gjøre her.