Sommernytt fra arbeidsretten – Ikke alle formalfeil i oppsigelses­prosessen medfører ugyldighet

30. juni 2023

Det er vanskelige tider i flere bransjer og en rekke arbeidsgivere er nødt til å gjennomføre nedbemanninger. Vi ser at mange virksomheter etter gode år gjør dette litt på gammel vane og uten å ha full kontroll på hva som kreves formelt i prosessen. Dette kan bli en veldig dyr tabbe. Men det finnes også en redningsplanke i enkeltsituasjoner. I en nyere dom fra Hålogaland lagmannsrett kom nettopp dette på spissen.

Her finner du også informasjon om frokostmøte i august – Nye regler for leie av arbeidskraft: Dette er ditt handlingsrom

Formalkravene

Arbeidsmiljøloven har en rekke formalkrav i forbindelse med oppsigelsesprosesser. Dersom det er tale om masseoppsigelser, må det for eksempel drøftes med tillitsvalgte og varsles NAV. I de individuelle prosessene er det krav til å gjennomføre drøftingsmøte før oppsigelse eventuelt meddeles, jf. arbeidsmiljølovens § 15-1.

I tillegg er det formalkrav til hvilke opplysninger som skal stå i en oppsigelse og hvordan denne skal oversendes til arbeidstakeren. Disse følger av arbeidsmiljøloven § 15-4 med videre henvisninger.

Konsekvensen av formalfeil er ugyldighet

Arbeidsmiljøloven er en vernelov, og konsekvensen av at arbeidsgivere ikke klarer å oppfylle formalkravene er at oppsigelsen er ugyldig, jf. arbeidsmiljøloven § 15-5. Dette gjør at arbeidstakeren også kan ha krav på erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-12.

Unntaket og dommen

Det er et unntak fra ugyldighetsvirkningen i snevre unntakssituasjoner der «særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig». Denne unntaksformuleringen har vært gjenstand for en domstolsprøvelser en rekke ganger.

Den siste dommen, som endte i en dissens 3:2, viser at det er en helt konkret vurdering i den enkelte sak som gjøres.

I dommen fra Hålogaland hadde arbeidsgiver i forbindelse med nedbemanningen glemt å opplyse om fortrinnsretten i oppsigelsen som ble meddelt. Lagmannsretten redegjør for feilen og utgangspunktet om ugyldighet. Flertallet kommer til at det foreligger slike særlige omstendigheter som gjør at oppsigelsen ikke skal kjennes ugyldig. Det som er sentralt for flertallets avgjørelse er at det bare er «opplysningen om fortrinnsrett som mangler». Dette i tillegg til at den ansatte har vært bistått av fagforeningen i prosessen, og at selskapet heller ikke har foretatt noen ansettelser i stillingskategorien til arbeidstaker er med som grunnlag for konklusjonen om at en ugyldighet vil være åpenbart urimelig.

Dommen viser at det i situasjoner hvor mangelen er «liten», og konsekvens av mangelen ikke har blitt aktualisert, så kan ugyldighet unngås.

Men dommen viser også at arbeidstakeren har hatt bistand av fagforeningen gjennom prosessen (LO advokatene representerte arbeidstakeren i retten). Videre peker flertallet på at oppsigelsesgrunnlaget ellers er vurdert og funnet saklig.

Det var dissens 3:2 i dommen, også på punktet om formalfeilen som forelå skulle medføre ugyldighet. Mindretallet mente at også den «lille» feilen måtte føre til ugyldighet, og mente at de øvrige forholdene ikke var tilstrekkelig til at den snevre unntaksregelen kom til anvendelse.

Avgjørelsen, og andre avgjørelser på området, viser at det er mulig for arbeidsgivere å slippe en ugyldighet hvor feilen i formalkravene er «liten» og det foreligger andre omstendigheter som tilsier at ugyldighet vil være åpenbart urimelig. Typiske momenter vi mener vil være relevant er om arbeidstakeren har vært bistått av fagforening/advokat i prosessen. Videre tviler vi på at domstolene vil være veldig velvillig innstilt til arbeidstakere som med kjennskap til en mindre feil spekulerer i dette fremfor å opplyse om dette.

Men det klare utgangspunktet er og blir at alle formalfeil fører til at en meddelt oppsigelse er ugyldig. Det er med andre ord mye lurere å bruke rådgivere for å gjennomføre en korrekt prosess enn å hente inn rådgivere i et forsøk på å rydde opp i feil som er gjort i ettertid.

Så sommerens tips er: Ring heller advokaten før enn etter!

Innskrenkningene i adgang til innleie i full effekt

Begrensningene i adgangen til å foreta innleie fra bemanningsforetak trådte i kraft 1. april i år. Med overgangsperioden får de nå full effekt fra 1. juli også for eksiterende kontrakter. Vi har tidligere skrevet om innskrenkningene her. Endringene medfører betydelige begrensninger i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak i forbindelse med arbeid av midlertidig karakter.

Vi kommer tilbake med et frokostmøte om temaet, og ikke minst hvilke muligheter som fortsatt finnes i august sammen med Bergen Næringsråd.

Nye regler for leie av arbeidskraft: Dette er ditt handlingsrom
Arrangementsinfo: