Varsling og gjengjeldelse – vanskelig å nå frem i domstolene

20. oktober 2016

I NRKs dokumentarprogram «Motvind» ble det satt fokus på at varslere har dårlig rettslig vern. Vi fikk følge en varsler som har ført sak mot sin arbeidsgiver med krav om erstatning som følge av gjengjeldelse etter varsling, men hun vant ikke frem med sitt krav i domstolen. Avgjørelsen knytter seg inn i rekken av domstolsavgjørelser som viser at det er vanskelig å nå frem for varslere.

I NRKs dokumentarprogram «Motvind» den 19.10.2016 om varsling kom det opp at varslere har dårlig rettslig vern. Vi fikk følge en varsler som har ført sak mot sin arbeidsgiver med krav om erstatning som følge av gjengjeldelse etter varsling. Hun vant ikke frem med sitt krav i domstolen, se Hålogaland lagmannsretts avgjørelse (LH-2016-36029). Avgjørelsen knytter seg inn i rekken av domstolsavgjørelser som viser at det er vanskelig å nå frem for varslere.

Lagmannsretten fant det ikke sannsynliggjort at hun var utsatt for gjengjeldelse og frifant arbeidsgiver for kravet om erstatning. Det var ikke omtvistet at forholdene hun varslet om, var kritikkverdige. Retten fant også at hun var utsatt for «en viss ugunstig behandling», men ikke at den ugunstige behandlingen var en følge av varslingen.

Retten fant at den ugunstige behandlingen mest sannsynlig var «en følge av fylkesleders lederstil kombinert med konkrete omstendigheter, uavhengig av varslingen». Lagmannsretten fant altså ikke at det forelå en slik sammenheng med varslingen som kreves etter arbeidsmiljøloven § 2-5.

Rettens begrunnelse understreker kravet om «gjengjeldelse», men viser også et paradoks i en situasjon med kontinuerlig negativ behandling. Den aktuelle lederens opptreden hadde blitt oppfattet som kritikkverdig og krenkende i lang tid av flere medarbeidere. En slik behandling vil, slik avgjørelsen må forstås, ikke være «gjengjeldelse» i lovens forstand med mindre det kan påvises at den har endret seg til det verre etter en varsling.

En kritikkverdig og krenkende lederstil vil imidlertid kunne være trakassering og ulovlig etter arbeidsmiljøloven. Dette var ikke tema i saken, men rettens omtale av de kritikkverdige forholdene som «en viss ugunstig behandling» viser at terskelen for trakassering ligger høyt.

Arbeidslivsgruppen i Harris står klar til å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere.