Nyheter vedrørende Sotrasambandet

1. april 2020

Klage på ekspropriasjonsvedtak

Harris advokatfirma AS bistår mange grunneiere som blir berørt av utbyggingen av Sotrasambandet.

Høsten 2019 traff Statens Vegvesen ekspropriasjonsvedtak for de fleste grunneierne som ikke har inngått avtale om avståelse av arealer enda. Harris har påklaget vedtaket for de fleste av de grunneierne vi bistår. Det som særlig er blitt påpekt fra vår side er manglende informasjon om hvordan anleggsarbeidene vil bli utført, hva midlertidige arealer skal benyttes til, hvor lenge de vil benytte midlertidige arealer, og hvordan arealene vil bli istandsatt i etterkant. Statens Vegvesen har på sin side påpekt at dette er et OPS-prosjekt, som medfører at de ikke kan gi fullstendige svar på disse spørsmålene.

Vegdirektoratet har nå sett på klagene, og har sendt et brev til Statens Vegvesen hvor de ber om tilbakemelding på en del spørsmål. Av særlig interesse er her at direktoratet stiller spørsmål ved forholdet mellom reguleringsplanprosessen, at dette er et OPS-prosjekt og hvilken informasjon som blir gitt til grunneierne. Dette er viktige spørsmål. Ekspropriasjon av arealer og rettigheter er et inngripende verktøy, og det er viktig at prosessen blir gjennomført forsvarlig.

Husk at grunneiere som må avstå arealer til offentlige prosjekter som eksempelvis veiutbygging vil få dekket kostnader til juridisk bistand.

 

OPS

Offentlig–privat samarbeid (OPS) er en ordning for å finansiere bygging av offentlige bygninger og veier.

OPS betyr at staten betaler private firmaer for å finansiere, bygge og vedlikeholde offentlige bygg eller veier. De private aktørene påtar seg den økonomiske risikoen.

 

Første skjønn for Sotrasambandet avholdt

Selv om fremdriften i Sotrasambandet tar tid er det første skjønn for å få fastsatt grunnerstatning avholdt for Bergen tingrett som skjønnsrett.

Dette da Statens Vegvesen og grunneier ikke klarte å bli enig om erstatningen for arealet som skal brukes delvis til vegformål og delvis til golfbaneformål.

Arealet ligger på Kolltveit. Statens vegvesen anførte at arealet ikke kunne brukes til annet enn landbruksformål, mens grunneier anførte at det var påregnelig at dette ville bli brukt til utbyggingsareal, slik det også hadde vært planlagt for i lang tid. Selv om arealet i kommuneplanen i det alt vesentlige er utlagt til LNF areal (Landbruks-, natur- og friluftsområder, jfr. plan- og bygningsloven) og det ikke foreligger en reguleringsplan, var tingretten med 4 skjønnsmedlemmer enige med grunneier representert ved Harris advokatfirma om at arealet skulle verdsettes som råareal til utbyggingsformål.

Dette var ikke Statens Vegvesen fornøyd med og det er begjært overskjønn for Gulating lagmannsrett for ny prøving av erstatningsutmålingen.

 

Andre artikler om Sotrasambandet: