Byggefasen

Rigg og drift

Kostnader til rigg og drift er omfattende i alle byggeprosjekter. Partene i større entreprisekontrakter har gjennomgående omfattende reguleringer av kostnader til rigg og drift i sine kontrakter. I mindre entrepriser er ofte reguleringen av kostnader til rigg og drift i liten grad regulert. Standardkontraktene har ulike reguleringer knyttet til situasjonene hvor det oppstår krav på vederlagsjustering, herunder også for rigg og drift.

Hva er rigg og drift?

Det er i NS 3420 regulert hva som inngår i rigg og drift kostnader. De typiske ytelsene som dekkes er brakkerigger, stillaser, administrasjon, mv. Det vil omfatte etableringskostnadene på byggeplass, etablering av tilkomstveier, opprigging og etablering av brakkerigger og annen nødvendig infrastruktur mv.

Videre vil det være de løpende kostnader – eks. stillasleie, byggestrøm mv.

Det vil også være kostnadene til nedrigging, fjerning av veier, tilbakeføring av områder mv.

Hvordan avtales vederlaget for kostnader til rigg og drift?

Det benyttes ulike løsninger for rigg og drift kostnader. En gjennomgående løsning er angivelse av en rundsum med ulik grad av spesifisering på enkeltposter.

Særlig i de situasjoner hvor det oppstår krav på vederlagsjustering vil det være et behov for regulering i kontrakten.

Rigg og drift har to sider, en i forhold til volum og en annen side knyttet til tid.

Krav på justering av vederlaget for rigg og drift

I forbindelse med at det oppstår endringer, forsinkelser eller svikt fra byggherrens side, samt andre hindringer for oppfyllelsen som byggherren har risikoen vil entreprenøren kunne gjøre gjeldende krav på vederlagsjustering.

Varslingsplikt ved justering av vederlag for rigg og drift

Standardkontraktene har ulik regulering av hvilke krav som stilles til varsling fra entreprenøren ved krav på justering av rigg og drift kostnader. Etter NS 8405 prekluderes et krav dersom det ikke varsles uten ugrunnet opphold.

Det er videre en plikt til å varsle særskilt om vederlagsjustering som knytter seg til økte utgifter til rigg og drift.

Hvordan beregne vederlagsjusteringen for rigg og drift?

Det er ikke egne regler for beregningen av krav på vederlag til dekning av rigg og drift i standardkontraktene.

Rigg og drift har som påpekt både en side til volum og til tid. Det benyttes ofte ulike reguleringer med matematiske løsninger for beregning av justeringer i entreprisekontrakter.

Dersom kontrakten kun regulerer justering f.eks. i tid, vil det kunne oppstå situasjoner hvor entreprenøren fremmer krav om justering for volum i medhold av standardkontraktens bestemmelser.

Et annet alternativ er at partene avtaler justering basert på dokumenterte kostnader. Da tillegges entreprenøren en dokumentasjonsplikt som i gitte situasjoner vil kunne bli tung.

I de situasjoner hvor det ikke er gjort noen regulering av hvordan kostnader til rigg og drift eventuelt skal justeres oppstår det ofte uenigheter. Typisk vil partene strides om hvorvidt det foreligger anvendbare enhetspriser for en eventuell justering av rigg og drifts kostnader eller ikke.


Kontakt oss

Harris Advokatfirma kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.