Byggefasen

Varsling

Alle standardkontraktene i NS-systemet inneholder ulike regler om varsling innen bestemte frister. Fristene er normalt ikke beskrevet i antall dager eller bestemte datoer, men generelt beskrevet – noe som gir en viss fleksibilitet avhengig av situasjonen.

Preklusjon

Flere av standardkontraktene, blant annet NS 8405, inneholder preklusive frister. Det vil si at entreprenøren taper kravet sitt dersom varsel ikke sendes innen fristens utløp. Enkelte av standardkontraktene inneholder frister som ikke er preklusive, men hvor kravet kan tapes etter de alminnelige passivitetsprinsippene i norsk rett.

Varsel uten ugrunnet opphold

Flere av standardkontraktene, blant annet NS 8405, pålegger partene å varsle «uten ugrunnet opphold». Dette er en svært streng frist som i utgangspunktet kun tillater tid til å utarbeide varselet, effektivt prosessere dette internt og oversende det til motparten. Det vil normalt være tale om dager, ikke uker og måneder.

Varsel innen rimelig tid

Enkelte av standardkontraktene, blant annet NS 8406 og NS 8416, pålegger partene å varsle «innen rimelig tid». Dette er en noe mindre streng frist som i utgangspunktet skal vurderes konkret for hver situasjon. Det må kunne forventes at varselet gis forholdsvis raskt, typisk innen 1-2 uker avhengig av grunnlaget for varselet. Fristen henger sammen med konsekvensen av å ikke varsle. Dersom utsatt varsel fratar motparten, ofte byggherre, mulighet til å velge hvordan situasjonen skal håndteres, kan dette påvirke entreprenørens krav.

Krav til varselet

Standardkontraktene inneholder enkelte krav til hvordan varsel skal sendes og hvem som kan motta disse. I NS 8405 er det fastsatt at formelle varsler og krav skal sendes skriftlig. Varslene skal sendes til de personene som er oppgitt som partenes representanter i kontrakten. Varslinger inntatt i byggemøtereferatene er å anse som skriftlige. Varsel sendt elektronisk per e-post godtas kun dersom dette er spesifikt avtalt.

Varsel om endring, fristforlengelse og tilleggsvederlag

Det er vanlig god praksis og normalt et krav i standardkontraktene at entreprenøren varsler byggherren dersom det oppstår forhold som etter entreprenørens syn utgjør en «endring» som gir krav på å få utsatt frister (fristforlengelse) og/eller krav på høyere vederlag (tilleggsvederlag).

Entreprenørens frist for å varsle om endringer, krav på fristforlengelse og krav på tilleggsvederlag etter NS 8405 er formulert som «uten ugrunnet opphold».

Byggherrens svarplikt

Når byggherren mottar varsel om krav på fristforlengelse eller et spesifisert og begrunnet krav på tilleggsvederlag plikter byggherren å svare «uten ugrunnet opphold». Dersom byggherren ikke overholder fristen, tapes byggherrens innsigelser mot kravet.

Kontravarsel

Ettersom standardkontraktene inneholder strenge frister for å varsle og svare på mottatte varslinger er det ofte nødvendig å avklare om partene vil påberope seg disse formalreglene eller ikke. Derfor pålegger flere av standardkontraktene, blant annet NS 8405, partene å kontravarsle «uten ugrunnet opphold» dersom man mener at den andre parten har varslet eller svart for sent. Gjøres dette ikke, skal varselet eller svaret anses gitt i tide. På denne måten kan for sene varsel/svar gjenoppstå hvis motparten ikke følger med.


Kontakt oss

Harris Advokatfirma kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.