Bømlo kommune varsler oppstart av arbeid med rullering av ny kommuneplanen sin arealdel

23. mars 2021

Bømlo kommune varslet den 20.03.2021 at de nå skal starte opp arbeidet med å rullere kommuneplanen sin arealdel (KPA). Planprogram som legger premissene for rulleringen ble vedtatt i kommunestyret i møte den 15.02.2021, sak PS 5/21. Det er nå åpnet for å gi innspill til arbeidet. Slike innspill kan f.eks. gjelde hvilken arealbruk som er ønskelig for konkrete områder. Fristen for å gi innspill er 31. mai 2021.

Det går frem av kommunens varsel at de særlig ønsker tilbakemelding på:

  • Konkrete innspill til ny arealbruk
  • Forbedringer i planbestemmelsene
  • Prinsipp for fremtidig utvikling og arealbruk

Kommuneplanens arealdel (KPA) viser nåværende og fremtidig arealbruk i kommunen, og er sammen med planbestemmelsene til KPA rettslig bindende. KPA er m.a.o. styrende for all arealbruk i kommunen. Det å gi innspill er derfor en viktig mulighet for grunneiere, innbyggerne og andre interessenter til å være med å påvirke den fremtidige arealbruken i kommunen.

Det går frem av planprogrammet til Bømlo kommune at kommunen i forbindelse med rulleringen av KPA vil foreta en kartlegging av funksjonell strandsone, og sette byggegrense mot sjø. En slik kartlegging er en forutsetning for å kunne sette til side den generelle byggegrensen mot sjø, som i plan- og bygningsloven § 1-8 er satt til 100 meter. Kartleggingen skal ha som mål å fremme lokal selvbestemmelsesrett av bruk og vern i strandsonen.

Videre skal Bømlo kommune i ny KPA definere sentrumsutstrekning for Svortland. Etter behov skal også sentrumsutstrekning fro de andre lokalsentrene også bli definert. Det skal legges opp til tettere boligutvikling jo nærmere man kommer et senter, og tettere boligutvikling rundt kommunesenteret enn rundt lokalsentrene. Dette for å få best mulig utnyttelse av eksisterende veier, kollektivtilbud og teknisk og sosial infrastruktur som skole, helse osv. Sentraliseringen skal likevel ikke være til hinder for bosetning utenfor et senter. Det skal videreføres bosetning i LNF-områder for spredt boligutbygging, og kommunen skriver i planprogrammet at de gjerne tar imot innspill på aktuelle LNF-områder med spredt bosetning. Det legges også opp til at fritidsboliger i kommunen fortsatt skal kunne ligge ved sjø.

Det går videre frem av planprogrammet at arealdelen må være fleksibel i forhold til næringsutvikling, og at dette innebærer at flere områder bør reguleres til flere formål som f.eks. naust/næring. I tillegg må det sikres tilstrekkelig med områder som er regulert til næring.

Hvorfor bistand fra advokat?

Harris Advokatfirma AS har lang og god erfaring med å utarbeide innspill og merknader i ulike planprosesser, både i saker der grunneiere eller andre interessenter ønsker å opprettholde eksisterende arealformål i ny plan, eller få arealer utlagt til nye arealformål. Vi kan bistå med innsending av innspill, herunder vurderinger av mulighetene for å vinne frem med innspillet og hvilke argumenter som kan støtte opp under ønsket arealbruk. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål og/eller ønsker vår bistand til dette.

Merknadsfrist er 31 . mai 2021.

Lenke til planprogrammet til Bømlo kommune.